Skip navigation

Indskærpelse om ikke at aftale billetpriser med konkurrenter

02. september 2013

Virksomheder har mulighed for at bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse om fx et påtænkt tiltag. Skriftlige vejledende udtalelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Styrelsen har desuden mulighed for at anvende indskærpelser over for virksomheder. Skriftlige indskærpelser vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske i anonymiseret form. Vejledende udtalelser og indskærpelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 

Sagens baggrund

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev i 2013 opmærksom på, at en sportsklub havde indgået samarbejdsaftaler med en række andre klubber, bl.a. med det formål at ensrette billetpriserne for udeholdets tilskuerafsnit.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henvendte sig herefter til Sportsklubben og bad om at få aftalerne udleveret. Efterfølgende afholdt styrelsen et møde med Sportsklubben, hvor klubben fik mulighed for at forklare baggrunden for aftalerne. Sportsklubben forklarede, at aftalerne primært var indgået af hensyn til tilskuersikkerheden, men at vilkårene om priser var indgået med henblik på at modvirke, at de øvrige klubber hæver entrépriserne, når Sportsklubbens hold kommer på besøg.

En klub kan have en kommerciel interesse i at operere med varierende entrépriser til klubbens hjemmekampe, da tilskuerinteressen ligeledes varierer. Det har således betydning for tilskuerinteressen, hvilken klub der kommer på besøg, herunder den pågældende klubs profil og størrelsen på klubbens fanskare. I forbindelse med kampe med stor tilskuerinteresse, og som dermed er kommercielt interessante, kan en klub hæve entréprisen. På den anden side kan en klub sænke entréprisen i forbindelse med kampe med mindre tilskuerinteresse, og som dermed er mindre kommercielt interessante.

Når Sportsklubben spiller på udebane, er der typisk en relativt stor tilskuerinteresse, og derfor er de entrépriser, som de øvrige klubber opkræver i forbindelse med disse kampe, ofte højere end i forbindelse med kampe mod andre klubber.

På den baggrund ønskede sportsklubben, at de aftaler, som klubben indgik med de øvrige klubber, skulle indeholde vilkår, som tilsigter en større ensartethed i entrépriserne for udeholdets tilskuere uanset, hvor de er på besøg, og hvilken klub de støtter.

Den regulering af priserne for udeholdets tilskuerafsnit, som aftalerne indeholder, varierer i sit indhold alt afhængigt af hvilken klub, aftalen er indgået med. En række klubber giver udtryk for en intention om ikke at operere med varierende entrépriser for udeholdets tilskuere afhængig af klubtilhørsforhold. Andre klubber udtrykker en intention om ikke at opkræve højere entrépriser for udeholdets tilskuere end for klubbens egne tilskuere.

Endvidere er der klubber, der forpligter sig til at flugte sine entrépriser med de priser, som Sportsklubben selv opkræver fra udehold. Endelig indgår det i aftalen med én klub, at klubberne sammen skal fastsætte maksimalpriser for udebaneafsnittet hos henholdsvis denne klub og Sportsklubben.

Konkurrencereglerne

Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens § 6. Sådanne aftaler kan fx bestå i at fastsætte eller koordinere købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser, jf. § 6, stk. 2, nr. 1.

Aftaler, der træffes af virksomheder på samme omsætningstrin – dvs. virksomheder, der er i direkte konkurrence med hinanden – kan være særligt skadelige for konkurrencen. Dette gælder ikke mindst aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis om priser eller avancer.

For sådanne aftaler vil selve deres formål være at begrænse konkurrencen, og det er ikke nødvendigt at kunne påvise nogen effekt heraf. Der gælder heller ikke nogen bagatelgrænse for overtrædelser af denne art, jf. konkurrencelovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Indskærpelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det udgør en alvorlig overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, såfremt Sportsklubben indgår aftaler med konkurrerende sportsklubber, som tilsigter en direkte eller indirekte begrænsning af klubbernes mulighed for selv at fastsætte deres entrépriser.

Det skal således alene være op til den enkelte sportsklub, hvilke entrépriser den pågældende klub vil opkræve fra de tilskuere, som ønsker adgang til klubbens hjemmekampe. Det bemærkes i den forbindelse, at varierende entrépriser kan være en hensigtsmæssig måde for klubberne at udnytte tribunekapaciteten på, således at entrépriserne afspejler tilskuerinteressen til den enkelte kamp.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henstiller til, at Sportsklubben genforhandler samarbejdsaftalerne med henblik på at fjerne bestemmelser, som tilsigter en direkte eller indirekte begrænsning af klubbernes mulighed for selv at fastsætte deres entrépriser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere i sagen, men bemærker, at det er Sportsklubbens eget ansvar at sikre sig, at konkurrenceloven overholdes, og styrelsen vil til enhver tid kunne genoptage sagen, hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden vis erfarer, at der er grundlag herfor.

I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at overtrædelse af konkurrencelovens § 6 kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23. Såfremt Sportsklubben fortsat deltager i aftaler mv. om priser med de konkurrerende klubber, vil det efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse kunne udgøre en skærpende omstændighed i forbindelse med en eventuel, efterfølgende straffesag.

En indskærpelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.