Skip navigation

Prisen på tv-rettighederne til Wales-Danmark

ks

07. juni 1999

Anmodning om udtalelse til prisfastsættelse af fodboldkampen Wales-Danmark. Anmodningen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 809 af 19/11-1998. I følge denne kan rettigheder til vigtige sportsbegivenheder ikke udnyttes af tv-stationer, med mindre begivenheden kan ses af mindst 90% af befolkningen på gratis tv.

 Rådets udtalelse

Konkurrencerådet vurderer, at MTG's pris for at overdrage DR ret til at sende direkte fra fodboldkampen Wales-Danmark den 9. juni 1999 er 2,9 mio. kr. Overdragelsen afskærer ikke TV3/3+ fra at sende fra kampen direkte eller forskudt, eller fra at overdrage rettigheder til visning i Danmark til andre.

Udtalelsen sker i henhold til § 7 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 809 af 19. november 1998 om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse.

3. Sagsfremstilling

3.1 Anledning

DR og TV 2 har budt på tv-rettighederne til EM-kvalifikationskampen Wales-Danmark, der spilles den 9. juni 1999 i Liverpool.

MTG, der har rettighederne, har afslået budene.

DR har derfor anmodet Konkurrencerådet om en udtalelse efter konkurrenceloven om prisansættelse af kampen ud fra forholdene i et konkurrencebaseret marked. Anmodningen er givet i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 809 af 19.11.1998 om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør lov om radio og fjernsynsvirksomhed, der implementerer en ændring af EU's direktiv "Tv uden grænser".

Under henvisning til at kampen spilles den 9. juni har DR anmodet om en udtalelse om prisfastsættelsen hurtigst muligt.

3.2 Regler for udnyttelse af sportsrettigheder

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget en ændring af direktivet kaldet "TV uden grænser".2 Ændringen medfører at medlemsstaterne kan vedtage regler i overensstemmelse med fællesskabsretten om tv-stationers udnyttelse af enerettigheder under deres jurisdiktion til at udsende begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Der kan dermed indføres bestemmelser om udnyttelsen af sådanne enerettigheder, så en betydelig del af befolkningen ikke forhindres i at følge disse begivenheder direkte eller tidsforskudt på gratis fjernsyn. De nationale regler skal godkendes af Kommissionen.

Inden for rammerne af direktivet har kulturministeren i bekendtgørelse nr. 809 af 19.11.1998 fastsat særlige regler for udnyttelse af tv-stationers enerettigheder til følgende sportsbegivenheder, der anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse:

· OL, sommer og vinterlege, i deres helhed,

· Fodbold VM og EM for herrer med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler,

· Håndbold VM og EM for herrer og damer med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler,

· Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i fodbold for herrer, og

· Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i håndbold for damer.

Enerettigheder til disse begivenheder må ikke udnyttes på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen forhindres i at følge dem direkte eller forskudt på gratis fjernsyn (§ 1, stk. 2). Det vil de efter bekendtgørelsen være, hvis begivenheden ikke sendes på en eller flere kanaler, så mindst 90% af befolkningen kan se denne uden ekstra omkostninger til installationer - eksempelvis en satellitmodtager og modtagningen ikke ud over licens og betaling til fællesantenneanlæg koster seeren over 25 kr. om måneden (§ 4).

Kan en tv-station med enerettigheder til begivenheder på listen ikke selv opfylde dette krav, kan enerettighederne kun udnyttes, hvis kravene indfries gennem aftale med andre tv-stationer eller på anden passende måde (§ 5, stk. 1).

Det betyder, at det er en betingelse for udnyttelsen af rettigheder til begivenheder på listen, at tv-stationen opfylder det nævnte krav - eller har forsøgt at opfylde det. Kravet gælder nemlig ikke, såfremt tv-stationen kan påvise, at ingen tv-station eller gruppe af tv-stationer, der kan opfylde bekendtgørelsens visningskrav, ønsker at indgå aftale på rimelige markedsvilkår om at vise begivenheden (§ 5, stk. 2).

I forbindelse med dette forsøg på at opnå den fornødne dækning på gratis-tv, er det bestemt at tv-stationer, der får tilbudt udsendelsesrettigheder til en begivenhed på listen, skal tilkendegive deres interesse senest 14 dage efter at tilbuddet er modtaget. Tilbuddet skal indeholde prisforslag samt konkrete oplysninger om, hvornår og hvor begivenheden finder sted (§5, stk. 3).

Opstår der uenighed om prisen i forbindelse med salg eller anden overdragelse af tv-rettighederne til en kamp på listen, kan en af parterne, en domstol eller en administrativ myndighed efter bekendtgørelsens §7 anmode Konkurrencerådet om en udtalelse. Rådets vurdering skal ske ud fra konkurrenceloven og vedrøre prisansættelse på et konkurrencebaseret marked. Rådets udtalelse om prisen vil kunne anvendes af parterne i deres videre forhandlinger om en aftale på rimelige markedsvilkår. DR/TV2 er dog ikke forpligtet til at sende den pågældende kamp og således heller ikke tvunget til at købe rettighederne til den udmeldte pris.

3.3 TV-stationernes aktuelle seerdækning

Med de nuværende sendeforhold er DR TV og TV2 de eneste tv-stationer, der opfylder forudsætningerne, således at en betydelig del af befolkningen, svarende til mindst 90 % af befolkningen kan følge begivenhederne på gratis fjernsyn jf. bekendtgørelsens § 4.

90%'s reglen kan heller ikke aktuelt indfries gennem aftaler mellem satellit-tv-stationerne indbyrdes, fordi deres seerdækning er stort set identisk, og alle mangler de seere, der ikke har parabol og ikke er tilsluttet hybridnettet eller et fællesantenneanlæg.

3. 4 Markedet for tv-rettigheder til internationale sportsbegivenheder

3.4.1 Udbyderne

Tv-rettighederne til internationale sportsbegivenheder ejes af internationale eller nationale forbund.

Ejerne af rettighederne til de i bekendtgørelsen nævnte begivenheder fremgår af nedenstående:

 

Hvem ejer de tv-rettighederne

 

Olympiske Lege

IOC

Fodbold VM - slutrunde

FIFA

Fodbold VM - kvalifikationskampe

DBU (hjemmekamp)

Modstandernes forbund/agent (udekampe)

Fodbold EM - slutrunde

UEFA

Fodbold EM - kvalifikationskampe

DBU (hjemmekampe)

Modstandernes forbund/agent (udekampe)

Håndbold VM (damer & herrer) - slutrunde

IHF

Håndbold VM - kvalifikationskampe (damer)

DHF (hjemmekampe)

Modstandernes forbund (udekampe)

Håndbold EM (damer & herrer) - slutrunde

EHF

Håndbold EM - kvalifikationskampe (damer)

DHF (hjemmekampe)

Modstanderens forbund/agent (udekampe)

Forhandlingerne om tv-rettighederne til kvalifikationskampe til slutrunder i fodbold, både EM og VM, starter ved lodtrækningen, der foregår ca. 2½ år før slutrunden. Nogle forbund sælger rettighederne inden lodtrækningen. Det er typisk forbund, hvis landshold ikke er attraktive på det store europæiske marked. De sælger kampene til de såkaldte købmænd, der er public relations firmaer, ofte tilknyttet en mediekoncern.

DBU har solgt tv-rettighederne til hjemmekampene ved en langtidsaftale med DR og TV2.

Udekampene sælges til tv-stationer i de respektive modstanderes lande og andre interesserede. I forbindelse med dette salg søger DBU at få et

retursignal til enten DR eller TV2. Det er i den nuværende EM-kvalifikation kun lykkedes i forbindelse med returkampen mod Italien som TV2 har erhvervet fra RAI. Det hviderussiske og det walisiske forbund solgte begge deres rettigheder til UFA Sport.

UFA Sport udbød i slutningen af august 1998 Hviderusland-kampen til 2,2 mio. kr. Der var herefter forhandlinger med de tre danske kanaler, men ingen af dem ønskede at acceptere UFA Sports bud. Kampen mod Hviderusland var den første i turneringen, og der var på det tidspunkt en vis fodbold-mæthed oven på VM-slutrunden. Efterfølgende blev UFA Sport enig med TV3 om en samlet pakke, der ud over Hviderusland-kampen også bl.a. omfattede Wales-kampen den 9. juni. Wales-Danmark kampens pris er fastsat særskilt af sælger i aftalen.

3.4.2. Tv-stationerne

DR1, TV2 og TV3 er de vigtigste tv-kanaler på det danske marked. Derudover findes DR2, 3+, TvDanmark, Eurosport og DK4 der sender på dansk. Dertil kommer et stort antal fremmedsprogede satellit-kanaler.

DR og TV2 er public service kanaler med særlige forpligtelser i deres programlægning (kvalitet, alsidighed og mangfoldighed). TV3 er ikke pålagt begrænsninger ved sit programvalg.

DR har to kanaler, DR1 og DR2, foruden radiovirksomhed. DR's indtægter var i 1997 i alt knap 2,6 mia. kr., og hidrørte primært fra DR's andel på godt 85% af licensmidlerne. DR har ingen indtægter fra reklamer.

TV2 er fortrinsvis finansieret ved salg af tv-reklamer. Reklamevisningen må ifølge radio- og fjernsynsloven højst udgøre 15% af den daglige sendetid og skal sendes i blokke mellem udsendelserne. Stationen når dog langt fra denne overgrænse, idet reklametiden for tiden kun udgør ca. 7-8%. En bloks længde varierer, afhængigt af annoncørernes efterspørgsel, men har normalt ikke en varighed over 5 minutter, da det ellers afsvækker hele blokkens reklameeffekt.

TV2 havde i 1997 knap 1,5 mia. kr. i indtægter. Heraf var 356 mio. kr. licensindtægter.3

TV3 og søsterkanalen 3+ er private kommercielle satellit tv-kanaler med hjemsted i UK, ejet af den svenske MTG-koncern. Stationens primære indtægtskilde er reklamesalg. Der foreligger ikke særskilte regnskaber for TV3 Danmark. MTG-koncernen havde i 1998 en omsætning på 3,2 mia. kr.

3.5. Priserne og prisudviklingen

Rettighederne til kvalifikationskampe til VM og EM tilhører fra starten forbundet, der arrangerer kampen. Traditionelt har forbundene i de europæiske lande haft en flerårig aftale med de nationale public servicekanaler om at dække hjemmekampene. Udekampene er erhvervet noget forskelligt, men de europæiske public service selskaber har haft et samarbejde (EBU) om udveksling af signaler, bl.a. til sportsbegivenheder.

Op til 1996 blev prisen for DR's og TV2's transmission af landskampe spillet i Danmark (hjemmekampe) fastsat som summen af et fast årligt grundbeløb med tillæg af en afgift for hver kamp sendt direkte.

Den nuværende aftale mellem DBU og DR og TV2 om hjemmekampene dækker perioden 1996 til 2004. Den samlede aftalesum er fastsat til 97 mio. kr. Prisen for landskampene er fastsat som en fast årlig sum, der er voksende gennem aftaleperioden på 8 år. Betalingen for indeværende sæson 1999/00 udgør 12 mio. kr. og stiger derefter til 13 mio. kr. de følgende 4 sæsoner, dvs. resten af aftalens løbetid. Den gennemsnitlige pris pr. landskamp er i perioden derfor steget til nu at udgøre omkring 3 mio. kr.

Ifølge aftale mellem DR og TV2 blev det i perioden 1988 (da TV2 startede) til 1996 overladt TV2 at sende kvalifikationskampene til EM, mens DR fik VM-kampene.

Indtil 1996, hvor TV 3 kom ind på markedet, var der ikke konkurrence om at erhverve rettighederne til det danske landsholds udekampe. Prisen var derfor relativt lav.

MTG købte i forbindelse med kvalifikationsturneringen til VM 1998 i Frankrig af UFA Sport en pakke, der indeholdt Norge, Sverige og Danmarks udekampe (12 kampe) i kvalifikationsrunden til VM '98. MTG har vurderet, at selskabet gav i gennemsnit 4,3 mio. kr. for kampene med det danske landshold. MTG mener, at rettighederne til de kampe, der ville blive vist i Danmark, kan sættes til 1/3 af den samlede pris. I den samlede pris indgik også rettighederne til visning i Danmark, Norge og Sverige af UFA Sports øvrige rettigheder i de tre landes kvalifikationsgrupper, i alt 30 kampe. Herudover desuden Europa- og UEFA Cup kampe indtil kvartfinalen typisk med østeuropæiske klubhold, men med mulighed for deltagelse af klubhold fra Danmark, Norge eller Sverige. MTG mener, at værdien af rettighederne til disse 30 kampe og cupkampene var meget begrænset. Nogle af kampene er dog blevet udsendt i Danmark af MTG og andre videresolgt til forskudt udsendelse i DR. MTG's prissætning for Danmarks kampe synes derfor højt sat.

Foruden kampene mod Hviderusland og Wales har MTG tillige købt kvalifikationskampen mod Schweiz sammen med venskabskampen mod Sverige den 28. maj 1998 i en pakke. MTG har også vurderet værdien af kampen mod Schweiz sammenholdt med prisen for hele pakken.4 Rettighederne til at sende kampen Sverige-Danmark forskudt blev efterfølgende solgt til DR. MTG sendte selv denne kamp direkte.

TV 2 købte som nævnt i februar 1999 udekampen mod Italien.

Prisen for andre attraktive fodboldrettigheder som f.eks. de nationale europæiske ligaer og UEFA Champions League er steget endnu mere i løbet af 90'erne end prisen for rettighederne til landskampene (200-400%).

Prisen for turneringskampe er dermed i 1999 nået op på 4,6 mio. kr. pr. kamp i England, 3,8 mio. kr. pr. kamp i Italien og 2,2 mio. kr. pr. kamp i Spanien. Rettighedserhvervelsen gælder både gratis tv og betalings tv, men tv-stationerne har ikke muligheder for at sende alle kampe live i det pågældende land. I England har køberne BSkyB lov til at sende 60 kampe live om året.

Der findes meget få oplysninger om forbundenes priser på rettigheder til visning af landskampe. Det italienske forbund har dog indgået en 4-årig aftale med RAI, der giver forbundet 1 mia. kr. eller forventet 40-50 mio. kr. pr. kamp.

Tallene skal ses i sammenhæng med de mulige seertal. Der er væsentlig flere tv-seere til en kamp mellem fx Italien og England end mellem fx Danmark og Wales, og tilsvarende gælder kampene på klubplan.

Høje seertal spiller en væsentlig rolle for værdien af en fodboldkamp. 8 af de 10 højest registrerede seertal er ifølge Gallup noteret under eller i forbindelse med kampe i tv om EM eller VM. Høje seertal er af værdi for DR som led i at opfylde kanalens public service-forpligtelse. For TV2 har seertallene desuden værdi ved salg af reklametid. TV3 og 3+ er ligeledes fortrinsvis finansieret gennem salg af reklamer.

Der kan placeres reklameblokke før og efter en kamp samt i pausen. Det giver efter reglerne for TV2 mulighed for i tilknytning til kampen at sælge op til 15 minutters reklametid. Indtægten vil primært afhænge af, hvor mange annoncører som ønsker at blive placeret i tilknytning til kampen.

Danmarks landskampe er blevet set af mellem 600.000 og 2,6 mio. seere. De laveste tal er venskabskampe, fx mod Cameroun og Frankrig, der blev set af under 1 mio. seere. Kvalifikationskampe ses typisk af mellem 1-2 mio. seere. Seertallet afhænger bl.a. af landsholdets styrke og chancer, kampens spændingsmoment og modstanderens tiltrækning.

Værdien af en fodboldkamp for en tv-station vil ikke kun afhænge af reklameindtægterne. Kampen vil i sig selv have en indholdsmæssig værdi. Tv-stationen erhverver nogle rettigheder, som sætter den i stand til at vise nogle programmer, som seerne er (meget) interesseret i, og som de finder vigtige. På længere sigt vil rettigheder til afgørende kampe og turneringer være et vigtigt led i en profilering af kanalen, der kan skabe goodwill, og kan få indflydelse på hvilken station, seerne normalt vælger at stille ind på, og hvilke stationer de stemmer ind i antenneforeningernes pakker.

Dermed kan erhvervelse af kampe til vigtige begivenheder også blive en vigtig brik i stationernes strategi på længere sigt. Specielt for mindre og/eller forholdsvis nystartede kanaler som TV3 og dets søsterprogram 3+, der skal vise meget sport, kan der være fordele ved at erhverve rettigheder til de vigtigste begivenheder for derved at slå sin stilling på markedet fast med nogle markante seertræffere. For at kunne opnå den ønskede seereffekt, må rettighederne erhverves med henblik på at tv-stationen kan udnytte dem eksklusivt.

3.6 EM-kvalifikationsturneringen

Kampen mellem Wales og Danmark er et led i kvalifikationskampene til EM i 2000. 5 hold er efter lodtrækning placeret i samme gruppe (Gruppe 1). De spiller to kampe hver mod hinanden (ude-hjemme). Gruppens vinder kvalificerer sig direkte til EM, mens nr. 2 spiller en ekstra kvalifikationskamp mod en toer fra en af de andre grupper.

Spændingen om hvem der vinder turneringen og hvem der kvalificerer sig til selve EM, giver ekstra interesse om turneringen og især om de afgørende kampe. Hvis der ikke er noget at spille om, taber kampen værdi og kan efterhånden komme på linie med en venskabskamp. Det betyder, at værdien af kampen den 9. juni påvirkes væsentligt af Danmarks chancer for at gå videre i turneringen.

Stillingen i gruppen den 7. juni 1999 fremgår af skemaet. Med en sejr over Wales vil Danmark kunne komme op på 2.plads i gruppen - dog afhængigt af resultatet af den kamp, der samme dag, den 9. juni 1999 spilles mellem Schweiz og Italien.

Stillingen i Danmarks gruppe

 

Gruppe 1

K

V

U

T

For

Imod

Pts

Italien

5

4

1

0

11

2

13

Schweiz

4

2

1

1

4

3

7

Wales

5

2

0

3

5

11

6

Danmark

5

1

2

2

4

5

5

Hviderusland

5

0

2

3

3

6

2

3.7 Parternes argumentation

DR fremfører, at MTG har erhvervet eneret til tv-udsendelse af kampen (Wales-Danmark) i Danmark, og DR har på baggrund af bekendtgørelsens §5 afgivet tilbud om at erhverve en ikke-ekslusiv ret til tv-udsendelse for 750.000 kr.

Det er DRs opfattelse, at prisen skal fastsættes dels under hensyn til, at den ret, der købes, ikke er en eneret, idet MTG fortsat kan sende kampen, dels under hensyn til, at det danske landsholds muligheder for at kvalificere sig til slutrunden må anses for minimale. Det er DRs vurdering, at en kvalifikationskamp, hvor DR ikke skulle tåle parallelsending, og hvor det danske hold havde en reel mulighed for at kvalificere sig, ville koste i størrelsesordenen 2 millioner kroner. På den anden side betalte DR 500.000 kr. for retten til forskudt udsendelse af en venskabslandskamp mellem Danmark og Sverige i maj 1998, hvor TV3 havde sendt kampen direkte.

TV 2, der ikke har anmodet om en udtalelse, har også afgivet et bud på kampen. Buddet er afstemt efter stationens betaling for en venskabskamp mellem Tjekkiet og Danmark som blev sendt i august 1998.

TV2 har om det foreliggende grundlag for udtalelsen bl.a. bemærket, at TV3 og søsterkanalen 3+ har profileret sig som fodboldkanaler, og at udsendelse af kampen på disse kanaler vil være af værdi, uanset at den også sendes af andre. Kampens værdi anser TV2 er faldet på grund af landsholdets dårlige placering i puljen og fordi der ikke kan genereres yderligere reklameindtægter eller PR-værdi så kort tid før kampen spilles.

MTG har fremført, at der må tages udgangspunkt i den pris stationen har betalt for rettighederne, som er højere end den pris, der er anført for kampen i selve kontrakten. Kontrakten med MTG omfattede en pakke, og i denne indgik en række kampe, som sat til bestemte summer, men som efter MTG's vurdering i realiteten var uden nogen kommerciel værdi. Det drejede sig om landskampe og Europa-cup-kampe for 1998/99 og 1999/00 med en række hold, som havde tegnet kontrakt med UFA. MTG vurderer, at markedsværdien af Wales-kampen mindst udgør 4 mio. kr. TV 3 vurderer at fordelen ved at kunne udsende kampen samtidigt med DR eller TV2 er meget begrænset - i realiteten lig nul. Argumentet herfor er bl.a. at MTG forventer, at det antal seere, der ved en samtidig transmission ville se kampen på TV3, ville være så beskedent, således at det bedre kan betale sig at vise f.eks. en film. Parallel sending er et ukendt fænomen i såvel Skandinavien som i det øvrige Europa.

MTG sammenligner med den pris som DR/TV2 har givet for hjemmekampene i langtidskontrakten med DBU og den aktuelle meget hårde konkurrence på markedet. Der peges her specielt på den kommende seerafstemning, MTG's profilering af TV 3 og 3+ med et væsentligt element af sport, TV2, der aktuelt har meget få rettigheder til fodbold, og TvDanmarks oprustning.

MTG finder at prismekanismen bliver ødelagt, hvis selskabet ikke kan kræve mindst indkøbsprisen af DR/TV2, når de havde været parat til at betale højere priser end TV2 og DR for at sende den eksklusivt. Hertil skal lægges, at kampen siden september må antages at være steget i værdi på grund af konkurrencesituationen.

4. Vurdering

Rådets vurdering af prisen på kampen skal ifølge bekendtgørelsen ske ud fra konkurrenceloven og med udgangspunkt i forholdene på et konkurrencebaseret marked. Forarbejderne til konkurrenceloven fastslår, at priser i forbindelse med prisindgreb må fastsættes "gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et konkurrencepræget marked. Der kan derfor ikke kræves et egentlig bevis for, hvad prisen eller avancen ville være, men der kræves en vis sandsynlighedsgørelse."5Tilsvarende anføres i forbindelse med rådets vurdering af priser efter konkurrencelovens § 11 (misbrugsbestemmelsen), at priserne kan bedømmes "gennem en analyse af omkostningsstrukturen ved at sammenligne den pågældende vares salgspris med varens produktionspris og dermed fastlægge fortjenstmargenen."

Til brug for vurderingen af værdien af tv-rettighederne til kampen har styrelsen analyseret den måde, sportsrettigheder er handlet på gennem de senere år.

En sådan analyse vanskeliggøres af flere forhold. Det er et relativt overskueligt antal rettigheder, der handles. En del rettigheder handles i pakker. Nogle rettigheder handles lang tid i forvejen, andre kort tid før sportsbegivenheden finder sted.

Den forventede reklameindtægt spiller en væsentlig rolle for værdien af medierettigheden til en sportsbegivenhed.. Dertil kommer hvad man kan kalde en sportsrettigheds "strategiske værdi". Dette billede gælder uanset, at DR som en af markedsdeltagerne ikke har mulighed for reklameindtægter; da de øvrige mulige købere er afhængige af reklameindtægter vil dette normalt bestemme markedsprisen, som DR må følge for at købe rettigheder.

Reklameindtægterne afhænger af det forventede antal seere, idet værdien af 1 seer - afhængig af en række forudsætninger, bl.a. om salget af reklamespots - kan vurderes til mellem 1 og 3 kr. Den strategiske værdi, som erfaringsmæssigt kan udgøre op til 1-2 mio. kr., og som formentlig også er korrelleret med det forventede antal seere, er den skønnede værdi af, at et antal seere vælger at stille ind på kanalen og eventuelt bliver hængende, samt den mere langsigtede værdi ved en profilering af TV-stationen. Den strategiske værdi kan i situationer præget af stærk konkurrence mellem stationerne inkludere fordelen for en station ved, at konkurrerende stationer ikke får mulighed for at transmittere den pågældende begivenhed.

Konkurrencerådet skal som nævnt søge at tage udgangspunkt i de forhold, der må antages at gøre sig gældende på et konkurrencepræget marked. Ved en fortolkning af EU-direktivet og Kulturministeriets bekendtgørelse må det endvidere lægges til grund, at formålet med reguleringen er at sikre "TV til alle" af visse sportsbegivenheder, også selv om denne indgriben i markedet forhindrer en fortsat vækst i priserne på rettighederne til de væsentlige sportsbegivenheder. Derimod kan det ikke lægges til grund, at rådet skal søge at vende den prisudvikling, der har fundet sted i det seneste årti. Rådet kan med andre ord lægge det gennemsnitlige prisniveau i de senere år til grund.

Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at dette opnås ved at tage udgangspunkt i den pris, MTG har betalt ifølge købsaftalen, nemlig XX kr.6 MTG har gjort gældende, at den reelle indkøbspris for Wales-kampen er højere fordi kontraktens enkelte beløb ikke afspejler deres reelle markedsværdi. Styrelsen har søgt at vurdere dette spørgsmål, som bl.a. er vanskeligt, fordi en del af sportsbegivenhederne endnu ikke har fundet sted. På dette grundlag har styrelsen vurderet det rigtigst at tage udgangspunkt i kontraktens prisansættelse.

Denne pris ligger på niveau med en række andre observerede priser. DR og TV2 har betalt ca. 3 mio. kr. pr. hjemmekamp i perioden 1996-2004. Heri indgår et antal kvalifikationskampe til EM og VM (DR og TV2's gennemsnitlige reelle købspris pr. kvalifikationskamp må antages at være højere end 3 mio. kr., men kan ikke opgøres præcist.

Derudover bør der efter styrelsens vurdering tages højde for ændringen i sportslig værdi siden købet af rettigheden til kampen og værdien for MTG ved, at MTG har mulighed for parallel transmission eller for efter eget valg at vise klip og højdepunkter samtidigt eller senere. Endelig vil der efter konkurrenceloven kunne indregnes en avance.

Ændringen i sportslig værdi afspejler, at afgørende kvalifikationskampe kan opnå ca. 2 mio. seere, mens kampe af mindre betydning - samt kampe mod modstanderne med begrænset renommé ofte opnår betydeligt færre seere. Venskabskampe, der kun har indirekte sportslig betydning, har normalt lav "strategisk" værdi samt omkring 1 mio. seere.

Ved at købe kampen tidligt - inden gruppen var kommet i gang - løb MTG en risiko. Klarede Danmark sig godt ville MTG have foretaget et godt køb. Gik det Danmark dårligt ville det modsatte være tilfældet. Priserne for en landskamp kan således svinge ganske betragteligt over tid i takt med stillingen i puljen, kampens spændingsmoment og konkurrenceforholdene på tv-markedet. I den forbindelse har navnlig udviklingen i EM-kvalifikationsturneringen spillet en rolle.

Det danske landshold har i kampene siden september 1998 ikke levet op til forventningerne. Resultaterne i kvalifikationskampene har skuffet, og den aktuelle stilling i gruppen er klart dårligere, end man kunne regne med. Dermed har kampen tabt en del i værdi siden september 1998.

Den seneste udvikling i gruppe 1 betyder, at Danmark forud for onsdagens kampe ligger på en tredjeplads med mulighed for gennem en sejr at komme op på den 2. plads, der giver adgang til at spille om videre kvalifikation. Kampen er således ikke uden betydning, men kan ikke sidestilles med en afgørende kvalifikationskamp.

Samlet fører dette til, at værdien af kampen efter indregning af avance til MTG kan sættes til 2,9 mio. kr. Prisen gælder de ikke-eksklusive rettigheder til direkte udsendelse i Danmark. MTG er ikke afskåret fra selv at sende fra kampen, direkte eller forskudt.

1 TV2 har ønsket dette beløb hemmeligholdt.

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed .

3 Af de samlede indtægter overføres 308 mio. kr. til TV2-regionerne (1997).

4 Kampen mod Sverige den 28. maj 1998 måtte forventes at få færre seertal end sædvanligt for en sådan kamp, da DR og TV2 denne dag transmitterede fra det danske valg.

5 KS:"Den ny konkurrencelov med forarbejder", side 80

6 TV3 har ønsket dette beløb hemmeligholdt