Skip navigation

Kendelse af 13. juli 2017 - Danske Tagfabrikanters Brancheforening, Tagbranchens Oplysningsråd, Nordic Waterproofing og Icopal Danmark mod Konkurrencerådet

KL-2-2017, KL-4-2017 og KL-5-2017

13. juli 2017

Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) skal straks ophæve den konkurrencebegrænsende standard ”TOR-anvisningerne. Det har Konkurrenceankenævnet afgjort.

Konkurrenceankenævnet har afgjort, at TOR-anvisningerne skal ophæves med øjeblikkelig virkning, mens Konkurrenceankenævnet behandler parternes klage over Konkurrencerådets afgørelse.

Konkurrencerådet afgjorde den 31. maj 2017, at Icopal Danmark ApS, Nordic Waterproofing A/S, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og TOR overtrådte konkurrenceloven ved at indgå en konkurrencebegrænsende aftale.

Med afgørelsen fulgte blandt andet et påbud til TOR om straks at ophæve branchestandarden ”TOR-anvisningerne” samt fjerne dem fra TORs hjemmeside.

TOR har anket Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet med anmodning om først at efterleve påbuddet om ophævelse af TOR-anvisningerne efter ankesagen er endeligt afgjort (opsættende virkning). Konkurrenceankenævnet har ikke fundet grundlag for at tillægge klagen opsættende virkning. Dermed har Konkurrenceankenævnet bekræftet, at TOR-anvisningerne straks skal ophæves.

Konkurrenceankenævnet skriver i sin kendelse:

”Efter konkurrencelovens § 19, stk. 4, 2. pkt. kan en klage til Konkurrencenævnet tillægges opsættende virkning. Ved afgørelsen heraf må der lægges vægt på, at det hensyn til en effektiv håndhævelse af konkurrencelovens regler, som fremgår af lovens ordlyd og forarbejder, set over for klagers rent økonomiske interesser taler afgørende imod, at en klage tillægges opsættende virkning. […]

Konkurrenceankenævnets formand finder, at Danske Tagfabrikanters Brancheforening og Tagbranchens Oplysningsråd ikke har anført sådanne omstændigheder, at der er grundlag for at tillægge klagen opsættende virkning.”

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Se Konkurrenceankenævnets kendelse her
Læs pressemeddelelse om Konkurrencerådets afgørelse
Læs pressemeddelelse om politianmeldelse af TOR

Ankehistorik

  1. Ankenævnskendelser

    Kendelse af 13. juli 2017 - Danske Tagfabrikanters Brancheforening, Tagbranchens Oplysningsråd, Nordic Waterproofing og Icopal Danmark mod Konkurrencerådet

    13. juli 2017