Skip navigation

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Apple Inc’s erhvervelse af bestemte aktiver af Dialog Semiconductor Plc

18/17882

12. november 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. november 2018 en forenklet anmeldelse af fusionen mellem Apple Inc’s (Apple) og Dialog Semiconductor Plc. (Dialog).

Med fusionen erhverver Apple enekontrol over bestemte aktiver af Dia-log. Dialog vil licensere dele af sine power management-teknologier, overdrage visse af sine aktiver og mere end 300 medarbejdere, som har arbejdet tæt sammen med Apple gennem mange år.

Apple er børsnoteret på NASDAQ Global Select Market og designer, fremstiller og markedsfører mobilkommunikations- og medieapparater, personlige computere og bærbare musikafspillere, og sælger dertil rela-teret software, tjenesteydelser, netværksløsninger, tredjeparts digitalt indhold og applikationer.

Dialog er børsnoteret på Frankfurt Stock Exchange og udvikler halvle-derprodukter, og er hovedsagligt beskæftiget med udvikling af produk-ter, der anvendes i elektronik til forbrugere, herunder også elektronik, der produceres og sælges af Apple. Dialog har ingen aktiviteter i Dan-mark.

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. § 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 2.

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, litra c, i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor en eller flere fusi-onsparter er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterføl-gende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, men hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsandele i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere på et marked omfattende Danmark.

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-ledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, stk. 2.