Den erhvervsdrivende havde afhjulpet fejlen inden for rimelig tid, og forbrugeren kunne derfor ikke kræve ophævelse af købet

18/05720

05. april 2018

Forbrugeren kunne ikke godtgøre, at det var af væsentlig betydning for ham, at afhjælpning skulle ske inden for kort tid, hvorfor afhjælpning på 27 dage blev anset som rimelig tid.

Forbrugeren købte en kikkert af den erhvervsdrivende den 18. februar 2017. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende den 6. marts 2017, idet det ene okular ikke kunne presses på plads. Forbrugeren meddelte den 27. marts 2017, at han ønskede at ophæve købet, fordi kikkerten ikke var kommet retur. Den erhvervsdrivende modtog kikkerten tilbage fra reparation den 2. april 2017, hvorefter han kontaktede forbrugeren, som imidlertid fastholdt ophævelse af købet. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, som traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om, hvorvidt en mangel ved en kikkert, som forbrugeren købte hos den erhvervsdrivende, er blevet afhjulpet inden for rimelig tid.

Den 18. februar 2017 købte forbrugeren en kikkert af mærket Leica Trinovid 10x42 BN for 10.000 kr. af den erhvervsdrivende. Den 6. marts 2017 reklamerede han over, at det ene okular ikke kunne presses på plads, hvorfor den erhvervsdrivende sendte kikkerten til reparation hos producenten i Tyskland. Den 27. marts 2017 meddelte forbrugeren, at han ønskede at ophæve købet, fordi kikkerten ikke var kommet retur.

Den erhvervsdrivende afviste ophævelse af købet, idet kikkerten snart ville komme retur fra fabrikken. Forbrugeren afleverede en påkravsskrivelse, hvori han krævede at få kikkerten udleveret senest den 31. marts 2017, ellers ville han ophæve købet og kræve købesummen tilbagebetalt. Den erhvervsdrivende modtog kikkerten tilbage fra reparation den 2. april 2017, hvorefter han kontaktede forbrugeren, som imidlertid fastholdt ophævelse af købet.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet og tilbagebetaling af købesummen. Han har anført, at der ikke er sket afhjælpning inden for rimelig tid.

Den erhvervsdrivende har afvist kravet og anført, at kikkerten er købt som demo-model i forbindelse med ophørsudsalg. Han har endvidere anført, at kikkerten kom retur få dage efter udløbet af påkravet.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at mangelen er udbedret.

Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. § 79. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt at det kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade mangelen afhjælpe for sælgerens regning (købelovens § 78, stk. 4).

Ved afgørelsen af, om afhjælpning eller omlevering er sket inden for rimelig tid, jf. § 78, stk. 4, tages navnlig hensyn til genstandens art, mangelens beskaffenhed, køberens behov for genstanden, herunder om sælgeren for egen regning har stillet en erstatningsgenstand til rådighed (købelovens § 79, stk. 1).

Nævnet har vurderet, at der er sket afhjælpning inden for rimelig tid.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der er sket korrekt afhjælpning inden for 27 dage, hvoraf en del af tiden er gået med forsendelse af kikkerten til og fra producenten, hvilket den erhvervsdrivende ikke har haft indflydelse på. Nævnet har også lagt vægt på, at forbrugeren ikke har dokumenteret, at det var af væsentlig betydning for ham, at han kunne benytte kikkerten i løbet af kort tid, og at dette var meddelt den erhvervsdrivende.

Forbrugeren kan derfor ikke få medhold i sit krav.”

 

Dato for afgørelse: 5. april 2018

Sagsnummer: 18/05720

Stikord:

  • Køb af vare
  • Mangel
  • Rimelig tid
  • Afhjælpning