Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle en sag om køb af en washer dryer, da den var en del af en fast ejendom

18/05396

25. maj 2018

Forbrugeren havde købt en nyopført lejlighed, hvori der medfulgte hårde hvidevarer, herunder en washer dryer, som forbrugeren efterfølgende reklamerede over. Forbrugerklagenævnet vurderede, at washer dryeren udgjorde en del af den faste ejendom.

Den 1. september 2016 købte forbrugeren en nyopført lejlighed inklusive hårde hvidevarer, herunder en washer dryer af mærket Siemens. Forbrugeren reklamerede flere gange til den erhvervsdrivende over fejl ved maskinen, og den erhvervsdrivende undersøgte og reparerede flere gange maskinen uden beregning. Den 2. december 2016 reparerede den erhvervsdrivende washer dryeren på ny og opkrævede efterfølgende 1.638,75 kr. for reparationen. Forbrugeren afviste at betale vederlaget og krævede maskinen ombyttet. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, som traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig i første række om Forbrugerklagenævnets kompetence til at behandle en klage over en washer dryer erhvervet i forbindelse med en nyopført lejlighed.

Forbrugeren købte den 1. september 2016 en nyopført lejlighed inklusiv hårde hvidevarer, herunder en ny washer dryer af mærket Siemens WD15H540DN/01 FD 9406 serie 400190. Washer dryeren blev leveret den 20. september 2016, og den 16. juli 2015, 8. juni og 14. juni 2017 undersøgte og reparerede den erhvervsdrivende maskinen uden beregning. Den 2. december 2016 reparerede den erhvervsdrivende på ny washer dryeren, idet lugebælgen var defekt.  Den erhvervsdrivende opkrævede efterfølgende 1.638,75 kr. for reparationen. Den 13. december 2016 afviste forbrugeren at betale reparationsvederlaget og krævede washer dryeren ombyttet.

Forbrugeren har krævet købet af washer dryeren ophævet samt friholdelse for betaling af reparationsvederlaget på 1.638,75 kr. og anført, at washer dryeren er mangelfuld.

Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav og anført, at der ikke er tale om en reklamationsberettiget mangel, og at reklamationsfristen er udløbet.

Forbrugeren har oplyst, at han den 1. september 2016 købte en nyopført lejlighed, hvori der medfulgte en washer dryer. Han har fremlagt en materialebeskrivelse, hvoraf det fremgår, at der til lejligheden medfulgte en washer dryer.

Forbrugerklagenævnet kan ikke behandle klager over fast ejendom (forbrugerklagelovens § § 2, stk. 2, nr. 4).

Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en genstand må anses for at være en del af fast ejendom.

Nævnet vurderer, at washer dryeren er købt som en del af fast ejendom. Nævnet har lagt vægt på, at Forbrugeren erhvervede washer dryeren ved købet af en nyopført lejlighed den 1. september 2016.

Forbrugerklagenævnet har derfor ikke kompetence til at behandle klagen.”

 

Dato for afgørelse: 25. maj 2018

Sagsnummer: 18/05396

Stikord:

  • Køb af vare
  • Washer dryer
  • Forbrugerklagenævnets kompetence
  • Del af fast ejendom