Manglende levering af ring købt via netauktion

2004-642/7-48

12. januar 2005

En e-mail, der uden forbehold bekræftede et hammerslag, blev betragtet som en bindende accept af indgåelse af en aftale, uanset at der i auktionsvilkårene var taget forbehold.

En forbruger bød på en fingerring på en internetauktion. Forbrugeren fik, kort tid efter auktionens udløb, tilsendt en e-mail, hvoraf det fremgik, at han havde fået hammerslag på fingerringen. Dagen efter overførte forbrugeren betalingen,  2.600 kr., for ringen til den erhvervsdrivende men blev samme dag ringet op af den erhvervsdrivende, der meddelte, at hammerslaget var blevet ophævet, og auktionen var blevet forlænget med 24 timer på grund af tekniske fejl ved auktionen, jf. auktionsbetingelserne. Forbrugeren protesterede mod ophævelse af hammerslaget og forlangte at få ringen for 2.600 kr. Da den erhvervsdrivende afviste dette og tilbagebetalte købesummen, klagede forbrugeren til Forbrugerklagenævnet, som traf følgende afgørelse: 

"Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren via indklagedes hjemmeside på internettet afgav tilbud på en fingerring 3. september 2003. Indklagede meddelte samme dag, at klageren "havde fået hammerslag".

Nævnet finder, at der derved er indgået en bindende aftale om købet af ringen, jf. aftalelovens § 1.

Det fremgår endvidere, at indklagede den 4. september 2003 annullerede hammerslaget og forlængede auktionen i 24 timer. Efter punkt nr. 10 i indklagedes auktionsvilkår forbeholder indklagede sig "ret til at tage en vare af auktionen, forlænge eller lade auktionen gå om, såfremt der opstår udefra kommende misbrug, tekniske eller andre forhold, der efter auktionslederens vurdering nødvendiggør dette". Indklagede har ikke kunnet dokumentere, at klageren har været bekendt med vilkårene. På den baggrund og da vilkåret ikke er særligt fremhævet, finder nævnet ikke, at vilkåret er en del af parternes aftale.

Nævnet finder endvidere, at selvom vilkåret var vedtaget, så bør indklagede ikke sende bekræftelsen på, at der er givet hammerslag,  før det er undersøgt, om der har været tekniske problemer. Bekræftelsen er således egnet til også at bekræfte, at der ikke har været sådanne problemer, da der ellers burde være taget forbehold om dette.

Dertil kommer, at indklagede ydermere ikke har dokumenteret, at der har foreligget specielle omstændigheder, som  har berettiget indklagede til at lade auktionen forlænge.

Da klageren ikke har fået leveret ringen, findes klagerens krav om erstatning berettiget. Erstatningen fastsættes som differencen mellem købesummen (2600 kr.) og vurderingen (4000 kr.), idet det dog samtidig skal tages i betragtning, at klageren ikke har haft udgifter til salær (18 %, dvs. 468 kr.) og hammerslagsgebyr (25 kr.), i alt 493 kr."