Forbruger hæftede ikke for ridse i lånekamera

2003-4021/7-1

31. december 2003

En forbruger, der havde lånt et kamera, mens hans eget var til reparation, hæftede ikke for en ridse i kabinettet, da der ikke var et ansvarsgrundlag efter dansk rets almindelige ansvarsregel.

En forbruger lånte et kamera, da hans eget skulle til reparation. Da lånekameraet skulle tilbageleveres, var der kommet en ridse i kabinettet. Forbrugeren havde passet godt på kameraet men kunne ikke afvise, at der var kommet en ridse i det, mens det havde været i hans besiddelse. Den erhvervsdrivende forlangte, at forbrugeren skulle betale godt 4.000 kr. for et nyt kabinet. Forbrugeren indbragte sagen for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

"Indklagede stillede i forbindelse med, at en reparation af klagerens eget kamera trak ud, et digitalkamera til rådighed for klageren i reparationsperioden. Udlånet heraf skete dermed ikke ensidigt i klagerens interesse, men indgik som led i opfyldelsen af en gensidig bebyrdende aftale. Det følger heraf, at klageren ikke er ansvarlig for eventuelle skader på det lånte kamera efter den objektive ansvarsregel i Danske Lov 5-8-1, men alene efter dansk rets almindelige ansvarsregel. Klageren er derfor kun ansvarlig for den ridse, som er konstateret i kameraets kabinet, såfremt klageren har udsat kameraet for en uforsvarlig behandling.

Da der kan komme en ridse i kameraets kabinet selv under forsvarlige brugsomstændigheder, finder nævnet det ikke godtgjort, at klageren er erstatningsansvarlig for skaden, og klageren fritages derfor for at betale de af indklagede krævede beløb."

Fra Forbrugerjura 2003.