International garanti ydet ved køb af et ur i Belgien

2004-641/7-83

26. april 2005

Forbrugerklagenævnet afviste at behandle en sag om en international garanti, da fortolkning af garantien var undergivet belgisk ret.

En dansk forbruger, bosat i Belgien, købte et vandtæt ur i Belgien med en international garanti ydet af Omega. Uret, der var utæt, blev indleveret til en urmager i Danmark, der videresendte uret til garantigivers danske afdeling med henblik på reparation under garantien. Reparationen trak ud, da det var vanskeligt at skaffe en nødvendig reservedel fra Svejts. Knapt 5 måneder efter indleveringen indbragte forbrugeren sagen for Forbrugerklagenævnet med krav om ombytning eller erstatning svarende til købesummen under henvisning til, at den danske reparatør ikke havde repareret uret inden rimelig tid.

Under sagens behandling i Forbrugerklagenævnet oplyste reparatøren, at denne danske virksomhed var ejet af en svejtsisk virksomhed, der også ejede Omega, og at kravet derfor kunne rettes mod virksomheden i Danmark Forbrugerklagenævnet traf følgende afgørelse:

”Købet er foretaget i Belgien af klageren, som er bosat i Belgien, og garantibeviset blev udstedt ved denne lejlighed. Købsaftalen må derfor antages at være undergivet belgisk ret, og det samme gælder garantien, der må anses for et accessorium til købsaftalen. Det forhold, at der er tale om en international garanti, som har berettiget klageren til at indlevere uret til reparation også her i landet, findes ikke at kunne ændre herpå.

Ved at indlevere uret til reparation i Danmark, hvor det hverken er produceret eller købt, må det anses for påregneligt, at reparationstiden vil kunne trække ud som følge af, at den danske reparatør ikke har de nødvendige reservedele på lager, men først skal fremskaffe disse fra udlandet.

Det fremgår af sagen, at klageren tidligere har indleveret uret til reparation under garantien.

Nævnet har ikke et sådant kendskab til belgisk ret, at nævnet kan vurdere, om klageren efter belgisk ret  kan gøre krav gældende mod garantigiveren i en sag som den foreliggende, hvor uret har været indleveret til reparation under garantien to gange, og hvor reparationstiden den sidste gang er trukket ud som følge af, at der skulle fremskaffes reservedele fra udlandet, men hvor uret nu skulle være behørigt repareret.

Nævnet afviser derfor sagen som uegnet til nævnsbehandling.”