Beskadigelse af fremkaldt film

1996-4025/7-2

31. december 1997

En fotohandler, der havde beskadiget en film under fremkaldelsen, var ikke forpligtet til at afhjælpe fejlen eller erstatte forbrugerens udgifter til afhjælpning. Sælger havde forbehold om ansvarsbegrænsning.

En forbruger indleverede en film til fremkaldelse hos en fotohandler, der i en annonce havde oplyst, at billeder blev fremkaldt i gennemført kvalitet, idet fremkaldelsen skete manuelt. Ved afhentning af fotografierne efter fremkaldelsen, for hvilken forbrugeren betalte et beskedent vederlag, konstaterede forbrugeren straks, at fotografierne var delvist ødelagt under fremkaldelsen.

Den erhvervsdrivende havde ved modtagelse af filmen til fremkaldelse udleveret en kundekvittering, hvorpå det var anført, at den erhvervsdrivendes ansvar ved eventuel skade på eller bortkomst af film var begrænset til filmens detailpris for en tilsvarende ueksponeret film.

Skaden kunne udbedres for cirka 12.000 kr.

Nævnet udtalte, at ansvarsbegrænsningen måtte forstås således, at den dækker såvel den erhvervsdrivendes erstatningsansvar som hans pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved tjenesteydelsen. Allerede af denne grund kunne nævnet ikke give forbrugeren medhold i et krav om afhjælpning af fejlen. Nævnet udtalte endvidere, at det, selv om der ikke var taget forbehold, ikke ville kunne pålægges den erhvervsdrivende at udbedre fejl på forbrugerens fotografier, idet dette ville forvolde sælgeren uforholdsmæssig omkostning, når henses til at prisen for tjenesteydelsen var cirka 100 kr., jf. herved købelovens § 78, stk. 1, analogt.

Fra Juridisk Årbog 1997