Tilbud i en internetbutik anset for bindende

2001-4021/7-172

31. december 2002

Tilbud i en internetbutik anset for et bindende tilbud, jf. aftalelovens § 1. Forbrugeren kunne ikke hæve købet af et kamera, da påkrav om levering var afgivet, inden der indtrådte forsinkelse. Den erhvervsdrivende misligholdt imidlertid aftalen ved at nægte forbrugeren fortrydelsesret, jf. lov om visse forbrugeraftaler. Dækningskøb skulle have været foretaget i en internetbutik.

En forbruger bestilte den 29. oktober 2001 på en erhvervsdrivendes hjemmeside et kamera til 5.844 kr., der overvejende skulle bruges privat, men angav sit enkeltmandsfirma som køber. Det fremgik af den erhvervsdrivendes hjemmeside, at ordren skulle bekræftes på den erhvervsdrivendes ”Track & Trace”-side, for at varen blev bestilt hjem.

Den 1. november fremgik det af ”Track & Trace”-siden, at kameraet forventedes ankommet den 14. november. Den 14. november stod der samme forventede ankomsttidspunkt, hvorfor forbrugeren kontaktede den erhvervsdrivende, som dagen efter svarede, at varen blot var forsinket. Den 16. november meddelte den erhvervsdrivende forbrugeren, at det bestilte kamera var udgået, hvorfor ordren blev slettet. Dette ville forbrugeren, efter kontakt med fabrikantens hovedkontor i Danmark, ikke acceptere, eftersom der ikke skulle være problemer med leveringen.

Den 20. november meddelte den erhvervsdrivende, at ordren var genoprettet. Forbrugeren forhørte sig om leveringstiden, og den erhvervsdrivende oplyste, at kameraet forventedes leveret den 21. december, dog uden garanti for denne leveringsdato, da det kun var en forventet dato.

Herefter meddelte forbrugeren i et skriftligt påkrav til den erhvervsdrivende, at hvis der ikke skete levering inden 7 dage, ville forbrugeren forbeholde sig ret til at foretage dækningskøb.

Samme dag krævede den erhvervsdrivende, at forbrugeren betalte et depositum på 2.000 kr. og gav afkald på sin 14 dages returret. I modsat fald, ville ordren bortfalde. Forbrugeren ville ikke acceptere de ændrede købsbetingelser og betragtede den erhvervsdrivendes svar som et afslag på påkravet. Den 22. november 2002 foretog forbrugeren et dækningskøb i en ”almindelig” forretning, hvor pågældende kamera kostede 7.296 kr.

Forbrugeren, der krævede prisdifferencen erstattet, indbragte herefter sagen for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

»Forbrugerkøb er defineret i købelovens § 4a, stk. 1, hvori det hedder: ”Ved forbrugerkøb forstås et køb, som en køber foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Sælgeren har bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb.”

Indklagedes hjemmeside er primært henvendt til forbrugere, og indklagede har ikke godtgjort, at klagerens bestilling af kameraet ikke primært skete med henblik på privat anvendelse. Nævnet lægger derfor til grund, at sagen angår en tvist i et forbrugerkøb, som nævnet er kompetent til at behandle.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at indklagede alene sælger sine produkter via sin hjemmeside www.itbutikken.dk ved elektronisk handel. Køb sker ved et klik på en ikon udformet som en indkøbskurv, hvorved varen placeres i kundens elektroniske indkøbskurv.

Det er nævnets opfattelse, at hjemmeside-udbud af varer mv. som det af sagen omhandlede i almindelighed må betragtes som bindende tilbud omfattet af aftalelovens § 1, jf. i samme retning Mads Bryde Andersen, IT-retten (udgivet 2001), s. 759.

Nævnet lægger derfor til grund, at indklagede via sin hjemmeside har afgivet et tilbud om at ville sælge et digital kamera af mærket Epson 3100Z til en pris af 5.844 kr., hvilket tilbud blev bindende, da det kom til klagerens kundskab, jf. herved aftalelovens § 7. Da tilbuddet blev accepteret rettidigt af klageren ved dennes ordrebekræftelse af 29. oktober 2001 på ”Track & Trace”-siden, foreligger der herefter en endeligt indgået aftale, som er bindende for indklagede.

Aftalen blev indgået uden angivelse af noget bestemt leveringstidspunkt, men indklagede tilkendegav den 1. november 2001 på ”Track & Trace”-siden, at indklagede forventede at få kameraet leveret fra leverandøren den 14. november 2001. Klageren var på baggrund heraf berettiget til at forvente levering omkring dette tidspunkt, idet klageren dog måtte påregne en vis usikkerhed omkring leveringstidspunktet, som efter det oplyste afhang af, hvornår varen blev modtaget fra leverandøren. Nævnet finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at der var indtrådt forsinkelse med varens levering i købelovens forstand, da klageren den 21. november 2001 afgav et påkrav om levering af kameraet inden 7 dage. Klagerens ophævelse af købet kan herefter ikke støttes på købelovens § 74.

Indklagede reagerede på klagerens henvendelser ved ensidigt at ændre aftalens vilkår og herunder betinge levering af, at klageren gav afkald på returretten på 14 dage. Klagerens returret følger imidlertid af lov om visse forbrugeraftaler, hvis bestemmelser ikke kan fraviges ved forudgående aftale til skade for forbrugeren, jf. lovens § 16. Nævnet finder herefter, at indklagede ved sin adfærd har udvist en ansvarspådragende og hævebegrundende misligholdelse, som har berettiget klageren til at foretage dækningskøb, jf. herved princippet i købelovens § 25.

Nævnet finder dog, at klageren ved dækningskøbets foretagelse ikke har været berettiget til at vælge en dyrere sælger for at opnå bedre vilkår, herunder en kortere leveringstid. Havde klageren derimod valgt at foretage dækningskøbet hos en anden internetsælger, havde dækningskøbet været forsvarligt. Efter de oplysninger, der foreligger i sagen om priserne hos andre internetsælgere, nedsætter nævnet herefter klagerens erstatningskrav til 800 kr.”