Skip navigation

Omkostningsundersøgelse af Dankortet gennemført

19/05805-78

29. november 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en undersøgelse af omkostningerne ved driften af dankortsystemet. Undersøgelsen er en del af styrelsens tilsyn med en bekendtgørelse, der regulerer hvad fysiske forretninger skal betale til Nets for at modtage Dankort.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortet i 2018 i den fysiske handel. Undersøgelsen følger af bekendtgørelse nr. 1440 af 7. december 2017.

På baggrund af en samlet vurdering har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fundet, at de relevante omkostninger til driften af dankortsystemet udgjorde 469,6 mio. kr. i 2018, svarende til et fald på 3,4 pct. i forhold til 2016, hvor de beregnede omkostninger udgjorde 486 mio. kr.

Styrelsen har i forbindelse med indhentning af oplysninger fra pengeinstitutterne, gennemført en omfattende analyse og validering af pengeinstitutternes indberetning, ligesom styrelsen har foretaget en analyse af Nets’ indberettede omkostninger og udviklingen i disse, med henblik på at sikre, at omkostningerne er retvisende og en eventuel omkostningsændring er tilstrækkelig begrundet.

Den maksimale abonnementsbetaling Nets må opkræve af forretningerne for brug af Dankort i den fysiske handel er således 469,6 mio. kr. i 2020 og 2021, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3. Omkostningerne fastholdes således nominelt i 2020 og 2021.

For nærmere oplysninger om undersøgelsen henvises til styrelsens afgørelse af 29. november 2019.