Konkurrencerådet

 

Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven og regler udstedt i medfør heraf. Konkurrencerådet træffer afgørelser i principielle og større sager. Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er uafhængige af erhvervs- og vækstministeren i alle opgaver i relation til konkurrenceloven.


Konkurrencerådet består af syv medlemmer, herunder en formand og en næstformand. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer.

Se Konkurrencerådets medlemmer

Rådet er sammensat, så det besidder indgående konkurrencemæssigt kendskab, ledelsesmæssig erfaring fra erhvervslivet samt særlig indsigt i forbrugerforhold. Medlemmerne skal i deres virke fungere uafhængigt og udføre deres hverv upartisk og med omhu.

Læs om håndtering af rådsmedlemmernes inhabilitet 

Læs om rådsmedlemmernes tavshedspligt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen laver sagsoplæg og indstillinger til rådsmøderne og varetager den daglige sagsbehandling. Konkurrencerådet mødes den sidste onsdag i måneden, hvis der er sager at behandle.

Arbejdsdelingen mellem Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er fastlagt i følgende bekendtgørelser:

I medfør af konkurrenceloven er der nedsat et rådgivende udvalg, der som navnet siger, kan rådgive Konkurrencerådet om følgende: Udarbejdelsen af vejledninger om konkurrenceloven og dens anvendelse, behov for udarbejdelse af konkurrenceanalyser, mulige tiltag til at forebygge overtrædelser af loven og mulige konkrete konkurrenceproblemer på et marked. Konkurrencerådet hører ligeledes det rådgivende udvalg i forbindelse med udarbejdelsen af generelle vejledninger om konkurrenceloven, og Konkurrencerådet kan anmode hele eller dele af udvalget om bistand i forbindelse med behandlingen af konkrete konkurrencesager af principiel eller særlig stor betydning.

Udvalget mødes med Konkurrencerådet 2 gange om året, og udvalget består af 10 medlemmer, der udnævnes af erhvervs- og vækstministeren. Udvalget skal have alsidigt kendskab til private og offentlige virksomheder samt juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige forhold. Ministeren udnævner medlemmerne efter indstilling fra erhvervs- og interesseorganisationer og for en periode på op til 4 år.

Det rådgivende udvalg

Sidst opdateret:   22. januar 2016