Gå til resume Gå til indhold

Spørgsmål og svar om økonomiske rammer

 • Hvordan opgør vi vores samlede indtægter efter den nye regulering?

  >

  I skal i forbindelse med årsregnskabet indberette jeres samlede indtægter.

  De samlede indtægter omfatter alle de indtægter, der er knyttet til jeres hovedvirksomhed.

  Jeres samlede indtægter i de enkelte år opgøres som:

  • Indtægter fra faste og variable takster, anlægsbidrag, tilslutningsbidrag, supplerende tilslutningsbidrag, særbidrag og gebyrer.
  • Andre indtægter, herunder eksempelvis:
   • Indtægter fra kommunale vejbidrag
   • Indtægter fra behandlingen af spildevand fra tømningsordninger eller andre vandselskaber
   • Indtægter fra levering af målerdata
   • Indtægter fra salg, forpagtning, udlejning eller lignende af overskudskapacitet i vandselskabets anlæg
   • Indtægter fra salg af overskuds- eller biprodukter samt salg af energi.
   • Finansielle indtægter, herunder renteindtægter, realiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer med mere og lignende.
   • Overskud, som er indgået i vandselskabet fra vandselskabets udøvelse af tilknyttet virksomhed.

  Derimod er indtægter, som har karakter af indskud i selskabet, ikke en del af de samlede indtægter.

 • Hvordan opgør vi vores primære indtægter efter prisloftsbekendtgørelsen (gammel regulering)?
  >

  I skal i forbindelse med kontrollen af de udmeldte prislofter for 2015 og 2016 indberette jeres primære indtægter i et reguleringsregnskab.

  De primære indtægter omfatter alle de indtægter, der er tilknyttet jeres primære drift.

  Jeres primære indtægter omfatter følgende posteringer:

  • Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer.
  • Andre indtægter, herunder eksempelvis:
  • Tilkendte erstatninger eller lignede (som ikke vedrører anlægsaktiver)
  • Spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag
  • Indtægter fra behandlingen af spildevand fra tømningsordninger
  • Indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber
  • Indtægter fra udlejning af antenne på vandtårne Andre lignede former for indtægter knyttet til selskabets primære aktiviteter.
  Indtægter, som har karakter af indskud i selskabet, er ikke en del af de primære indtægter. Indtægter fra tilslutningsbidrag og fra salg af anlægsaktiver mv. indgår ikke i opgørelser af primære indtægter, men indgår i stedet som modregning i opgørelsen af anvendelsen af investeringstillæggene.
 • Hvad gør vi, hvis vores faktiske driftsomkostninger er lavere end vores indtægtsramme/regnskabsmæssige kontrolramme?

  >

  I kan henlægge forskellen mellem jeres indtægter og jeres faktiske omkostninger i et kalenderår. Henlæggelsen kan anvendes inden for jeres selskab, herunder til nedsættelse af takster, som egenkapital, til drift eller anlæg, herunder til teknologiudvikling i vandselskabet og i overensstemmelse med reglerne om jeres deltagelse i tilknyttet virksomhed.

  Ovenstående gælder også en eventuel resterende ekstraordinær effektiviseringsgevinst efter den gamle prisloftbekendtgørelse. 


 • Hvad er fristen for indberetning af oplysninger om vandselskabets økonomiske forhold til Forsyningssekretariatet?

  >

  I skal hvert andet år senest den 15. april indberette oplysninger om jeres økonomiske forhold til Forsyningssekretariatet. Indberetning skal ske for hver forsyningsart for sig. Spildevandsforsyningsselskaberne skal indberette oplysningerne i ulige år, og vandforsyningsselskaber skal indberette oplysningerne i lige år. I 2016 er indberetningsfristen dog den 15. maj.

  I skal dog hvert år senest den 15. april indberette et årsregnskab til brug for kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme.

  NB: Husk at I i 2016 og 2017 også skal indberette et reguleringsregnskab og et investeringsregnskab til kontrollen af jeres prislofter for 2015 henholdsvis 2016. 

 • Kan vi indberette senere end den 15. april?

  >

  Nej, det er ikke muligt at forlænge fristerne efter bekendtgørelsen om økonomiske rammer. 

 • Vores forsyningsområde er forøget pga. nye udstykninger. Kan der tages hensyn til det ved udmelding af vores økonomiske rammer?

  >

  Forsyningssekretariatet kan justere den økonomiske ramme, hvis jeres aktiviteter eller omkostninger ændres væsentligt. 

 • Kan vi få tillæg til den udmeldte økonomiske ramme?

  >

  I har mulighed for at få tillæg til blandt andet statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål, nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbindelse med flytning af forsyningsledninger efter gæsteprincippet, medfinansieringsprojekter eller supplerende investeringstillæg. I skal ansøge om tillæg samtidig med indberetning senest den 15. april. I kan dog tidligst søge om tillæg i 2017 på baggrund af afholdte omkostninger i 2016.

 • Hvornår får vi tillægget?

  >

  Tillægget gives på baggrund af afholdte udgifter, og I opnår derfor først tillægget i jeres økonomiske ramme, når I har afholdt udgifterne. Hvis I eksempelvis afholder udgifter i 2017, vil I kunne indberette det samtidig med årsregnskabet i 2018. I vil herefter få tillægget i 2019.

  I har dog mulighed for at anmode om en forhåndsgodkendelse af, at betingelserne for at få tillægget er opfyldt. Der er ingen frist for anmodning om forhåndsgodkendelse. I skal dog i anmodningen gøre udtrykkeligt opmærksom på, at I ønsker en forhåndsgodkendelse.

 • Fra hvilket tidspunkt kan der indregnes afskrivninger på nye investeringer: Når arbejdet igangsættes eller når det afsluttes?

  >

  Som hovedregel kan I indregne afskrivninger, når investeringen er færdiggjort.

 • Hvad gør vi, hvis vi har et skævt regnskabsår?

  >

  Reglerne indeholder ikke krav mht. regnskabsår. Men jeres økonomiske rammer bliver fastsat gældende for kalenderår, og I skal til brug herfor indberette et årsregnskab senest 15. april.

  Selvom I har et skævt regnskabsår, skal I stadig sende jeres indberetning til os senest den 15. april.

 • Er tilslutningsafgifterne omfattet af reglerne om økonomiske rammer?

  >

  Ja, etablering af fysiske tilslutninger (stikledninger mv.) er en forudsætning for, at I kan levere vand og derfor en del af jeres hovedaktivitet.

 • Hvornår er fristen for optagelse af lån til underfinansierede investeringer?>

  Hvornår er fristen for optagelse af lån til underfinansierede investeringer?

  fristen for optagelse af lån til underfinansierede investeringer er i 2016 rykket til den 15. maj

  Hvis I har optaget lån til underfinansierede investeringer:

  • Jeres revisor skal bekræfte, at lånet er optaget, og at det præcis svarer til det beløb, der er underfinansieret
  • I skal indberette det eventuelle afdrag I har betalt på lånet i 2015
 • Hvornår skal vi som mindre vandselskaber oplyse, at vi ønsker at indgå i BM?>

  Såfremt I ønsker at indgå i benchmarkingen i år (2016), skal I indberette dette til os senest den 1. maj. Deltagelsen i benchmarkingen påvirker ikke jeres økonomiske rammer og er udelukkende for, at I kan få information om jeres egen effektivitet.

  Såfremt I ønsker at deltage, skal I sende i oplyse dette i en e-mail til vand@kfst.dk.

 • Hvad sker der med de allerede-godkendte miljø – og servicemål?>

  Hvis I tidligere har fået godkendt miljø- og servicemål, bliver disse automatisk videreført til de økonomiske rammer. I skal derfor ikke søge om videreførelse af allerede-godkendte miljø- og servicemål. I skal kun indberette de faktiske omkostninger I har afholdt hertil i 2015.
 • Kan vi søge om tillæg i 2016?>

  Det er ikke muligt at søge om tillæg til de økonomiske rammer i 2016. Bemærk dog, at de tidligere godkendte miljø- og servicemål automatisk videreføres til de økonomiske rammer.

  Det er muligt at søge om forhåndsgodkendelse af tillæg. I kan søge om forhåndsgodkendelse hele året.

 • Skal vi indberette vores interne overvågningsprogram?
  >

  I skal ikke indberette intern overvågning i år, da intern overvågning udgår.