Gå til resume Gå til indhold

Spørgsmål og svar om klimatilpasningsprojekter

 • Skal det alternative projekt være billigere? 

  >

  Det alternative klimaprojekt skal være mere omkostningseffektivt end den billigste, sædvanlige afhjælpningsløsning. Beregningen af omkostningseffektiviteten skal ske ved at sammenligne budgettet for det alternative projekt henholdsvis den billigste sædvanlige løsning baseret på projekternes nutidsværdier. 


 • Hvilken rentesats anvendes?

  >

  Ved opgørelsen af nutidsværdien for den sædvanlige løsning skal I bruge en diskonteringsrente på 3,5%. Der er tale om en nominel diskonteringssats.

   


 • Hvem skal varetage driften? 

  >

  I kan aftale med projektejer, hvem der skal varetage driften af et klimatilpasningsprojekt. Skal I stå for driften af projektet, vil udgifterne hertil være en del af jeres hovedvirksomhed, og I kan derfor ikke opnå tillæg til driften. 

   


 • Hvornår får vi tillægget?

  >

  Tillægget gives på baggrund af afholdte udgifter, og I opnår derfor først tillægget i jeres økonomiske ramme, når I har afholdt udgifterne. I skal ansøge om tillæg samtidig med indberetning senest den 15. april. I 2016 er fristen dog 15. maj. Hvis I eksempelvis afholder udgifter i 2017, vil I kunne indberette det samtidig med årsregnskabet i 2018. I vil herefter få tillægget i 2019. 

 • Hvilken dokumentation skal vi sende til jer?

  >

  I forbindelse med jeres indberetning eller ansøgning om forhåndsgodkendelse skal I sende:

  • Underskrevet aftale mellem selskab og projektejer
  • Projektbeskrivelse for det alternative projekt
  • Dokumentation for kommunal risikokortlægning
  • Evt. dokumentation for planzone
  • Budget for det alternative projekt
  • Detaljeret budget på funktionsniveau
  • Begrundelse for omkostningsfordelingen af omkostningerne
  • Beskrivelse og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

  Er der tale om et klimatilpasningsprojekt indgået med en private aktører, skal I indsende en kommunal beslutning, som tilkendegiver, at projektet er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

 • Hvad er en sædvanlig afhjælpningsløsning?

  >

  Det er arbejder, som I udfører på jeres egne spildevandsanlæg med henblik på løsning af kapacitetsproblemer, eksempelvis separatkloakering eller opdimensionering af kloakledninger.


 • Hvad er et alternativt projekt?

  >

  Der kan opnås tillæg til projekter, der ikke er et spildevandsteknisk anlæg, og som er billigere end den sædvanlige afhjælpningsløsning.


 • Hvad menes der med serviceniveau?

  >

  Det kan eksempelvis være opstuvning til terræn en gang hvert 20. år. Efter medfinansieringsreglerne bruges serviceniveauet til at sammenligne det alternative projekt med en sædvanlig afhjælpningsløsning.


 • Hvor meget kan vi finansiere?

  >

  Hvis aftalen er indgået efter den 1. januar 2016, kan I højst finansiere 75% af de samlede investeringsomkostninger til et projekt i vandløb i byzone eller i/på vej.  


 • Hvornår skal vi ansøge om tillæg, hvis vi skal finansiere 100 pct.? 

  >

  Så længe aftalen er indgået inden 1. januar 2016, vil I kunne finansiere 100 pct. I skal først ansøge om tillæg, når I har afholdt udgifter til projektet. Alternativt kan I søge om forhåndsgodkendelse af projektet. 


 • Hvad er et klimatilpasningsprojekt?

  >

  Et klimatilpasningsprojekt er en alternativ løsning af de problemer, der opstår som følge af de stadigt stigende regnmængder.

  Spildevandsforsyningsselskaber har mulighed for at opnå tillæg til klimatilpasningsprojekter. Tillægget omfatter både investerings- og driftsomkostninger til projekterne. 

 • Hvornår kan vi ansøge om tillæg?

  >

  I skal hvert år senest den 15. april indberette et årsregnskab og en opgørelse over afholdte omkostninger til hvert tillæg, herunder klimatilpasningsprojekter. Opgørelsen skal indeholde en fordeling af drifts- og anlægsomkostninger. I har desuden på et ethvert tidspunkt mulighed for at søge om forhåndsgodkendelse af tillæg til et klimatilpasningsprojekt. I skal dog i anmodningen gøre udtrykkeligt opmærksom på, at I ønsker en forhåndsgodkendelse.