Gå til resume Gå til indhold
 

Spørgsmål og svar vedrørende Rammeaftale

Her vil spørgsmål og svar angående udbuddet løbende blive offentliggjort.

Spørgsmål 1:

Er det sådan, at de virksomheder, som får en kontrakt har sikring på en bestemt mængde opgaver, målt i antal eller omsætning?

Svar 1:

Nej, der er ingen sikring på en bestemt mængde opgaver, men det opfordres til at styrelserne benytter rammeaftalen til oversættelsesopgaver, der er omfattet af rammeaftalen.

Spørgsmål 2:

Kan udbyderne (Konkurrencestyrelsen m.fl.) bagefter frit vælge andre leverandører, eller er de bundet til leverandører med kontrakt?

Svar 2:

Der er ikke noget til hinder for, at styrelserne benytter andre leverandører end dem, der er på rammeaftalen. Dette skal blot ske i overensstemmelse med udbudsreglerne. Styrelserne opfordres dog til at benytte rammeaftalen for at begrænse transaktionsomkostningerne.

Spørgsmål 3:

Hvordan har styrelsen tænkt sig at bedømme kvaliteten på fremtidige oversættelsesydelser?

Svar 3:

Når man afgiver tilbud, skal tilbuddet afgives på baggrund af de krav, der er fastsat i kravspecifikationen og kontrakten. Som et kriterie for tildeling er ”Kvalitetssikring”, jf. udbudsbetingelserne afsnit 7.2.4. skal tilbudsgiver beskrive yderligere tiltag i forhold til kvalitetssikringen, som ligger udover de angivne mindstekrav. Tilbudsgivers tilbud og kravspecifikationen er en del af rammeaftalen (kontrakten), og tilbudsgiver skal derfor leve op til disse krav ved levering af alle oversættelsesopgaver. Lever man ikke op til disse krav, vil der være tale om misligholdelse af kontrakten, jf. rammeaftalen afsnit 13.

Spørgsmål 4:

Other than the contract, pricing structure, and ESPD documentation, would the Danish ministries like any sort of dossier or certification documentation with our application?

DK: Udover kontrakten, prisstruktur og ESPD dokumentation, vil styrelserne så gerne have nogen former for certifikater eller anden dokumentation med ansøgningen?

Svar 4:

Ansøgning om deltagelse i udbuddet sker ved at indlevere et udfyldt ESPD, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.7. I første omgang skal der i ansøgningsfasen ikke indleveres andet end et udfyldt ESPD.

Der indhentes kun dokumentation for oplysningerne i ESPD’et fra den vindende tilbudsgiver. Dokumentationen fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 6.2.1., 6.3.1. og 6.5.1.

I tilbudsfasen, skal tilbudsgiver indlevere et udfyldt prisskema og en beskrivelse af kvalitetssikring, jf. afsnit 7.2.4 i udbudsbetingelserne.

Spørgsmål 5:

Would an on-site visit be required for a bid defense?

DK: Er der krav om et fremmøde i forbindelse med afgivning af tilbud?

Svar 5:

Nej – tilbuddene kan sendes til eller afleveres på den adresse, der er angivet i udbudsbetingelserne afsnit 7.1.4.

Spørgsmål 6:

Is there any existing Translation Memory that would be provided?
DK: Er der en eksisterende Translation Memory, som vil blive leveret?

Svar 6:

Nej.

Spørgsmål 7:

Will a test translation, blind CVs, or translators’ profiles be required upon submission of our application?
DK: Vil der være krav om levering af en test-oversættelse, CV’er eller oversætternes profiler i forbindelse med ansøgning om deltagelse?

Svar 7:

Nej. I forbindelse med ansøgning skal der kun indleveres et udfyldt ESPD, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.7.

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver indlevere et udfyldt prisskema og en beskrivelse af kvalitetssikring, jf. afsnit 7.2.4 i udbudsbetingelserne. Se yderligere svar 3.

Spørgsmål 8:

What type of documents are generally provided (ie. [.doc], non-editable PDF, InDesign, Frame Maker, etc.) for the translation requests?
DK: Hvilket filformat bliver dokumenter, der skal oversættes typisk fremsendt i?
Svar 8:
Det aftales konkret i forbindelse med de enkelte oversættelsesopgaver, hvilke formater, der skal indleveres og afleveres i. I mange tilfælde vil der være tale om tekst i dokument-filer (.doc) eller .pdf-filer, der skal oversættes.

Spørgsmål 9:

If we are to receive files that require editing, would you prefer us to have a separate hourly rate in the pricing structure for formatting?
DK: Hvis leverandøren modtager filer, der kræver tilretning, vil ordregiver så foretrække at have en separat time-takst I prisstrukturen for formatering?

Svar 9:

Nej. Tilbudsgiver skal i prisskemaet, jf. bilag 2, angive en pris pr. ord for almindelige ord, en pris pr. ord for hasteopgaver, og en pris pr. ord for allerede oversatte ord. I forbindelse med allerede oversatte ord skelnes der mellem ”fuldstændige match” og ”delvise match”, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7.2.4.

Spørgsmål 10:

The contract seemed unclear in regards to proofreading requirements, could you confirm that proofreading is an expected service of the tender?
DK: Kontrakten var uklar i forbindelse med punktet om korrekturlæsning. Kan I bekræfte, at korrekturlæsning er en forventet ydelse i udbuddet.

Svar 10:

Det er et mindstekrav i forbindelse med kvalitetssikring, at de enkelte oversættelser gennemgår minimum en korrekturgang per tekst hos oversættelsesfirmaet. I kan læse mere om mindstekravene til kvalitetssikring og korrektur i kravspecifikationens afsnit 6.

Spørgsmål 11:

Er der et årligt omsætningskrav?

Svar 11:

Ansøgerskal have en årlig omsætning i det senest disponible regnskabsår på mindst 4 millioner DKK. Jf. udbudsbekendtgørelsen III.1.2) og udbudsbetingelserne afsnit 6.3. Der er tale om et mindstekrav, og hvis ansøger ikke lever op til dette krav, er ansøger ikke egnet og vil blive afvist.

Ansøger skal dog være opmærksom på muligheden for at deltage i udbuddet sammen med andre jf. udbudsbetingelserne afsnit 6.5

Spørgsmål 12:

Er der krav om at en leverandør kan alle de sprog, som der er stillet krav om i rammeaftalen?

Svar 12:

Ja. Det fremgår af kravspecifikationens afsnit 4 om sprogkrav, at det er et mindstekrav, at leverandøren kan håndtere de angivne sprogkombinationer.

Spørgsmål 13:

Vil rammeaftalen blive opdelt i mindre rammeaftaler?

Svar 13:

Nej. Der indgås rammeaftale med én leverandør, som skal oversætte opgaver for alle styrelserne. Se udbudsbetingelsernes afsnit 4 om den udbudte opgave.

Spørgsmål 14:

Sammenlignet med oplysningerne i jeres udbudsmateriale opererer vores analyseværktøjer normalt med nogle lidt anderledes matchintervaller. Er jeres matchintervaller den nye standard?

Svar 14:

Vi er ikke bekendte med, at der ligger en fastsat standard for matchintervaller. Vores matchintervaller (“fuldstændige match” og “delvise match”) er fastsat på baggrund af en markedsdialog, vi havde forud for udarbejdelse af udbudsmaterialet, og vores intervaller er således ikke udtryk for en ny standard på området. Det vil være de i udbudsmaterialet angivne matchintervaller, der vil blive anvendt under denne rammeaftale.

Spørgsmål 15:

Kan I oplyse det forventede ordtal for de forskellige sprogkombinationer eller alternativt oplyse den forventede oversættelsesmængde for sprogkombinationerne i prioriteret rækkefølge?

Svar 15:

Styrelserne estimerer, at dansk-engelsk udgør 90-95 % af oversættelserne og de resterende 5-10 % fordeler sig på dansk-tysk og kun anledningsvist på de resterende sprogkombinationer.

Spørgsmål 16:

Er det et ufravigeligt krav, at der skal oplyses kontraktværdi i forbindelse med referencer på opgaver? Dette er jo ofte en fortrolig oplysning mellem ordregiver og ordretager.

Svar 16:

Det fremgår af udbudsmaterialet, at det er et krav at kontraktværdien for referencerne skal angives. Dette er for, at vi kan vurdere relevansen af referencerne i forhold til den type og størrelse opgaver, som vi skal have løst. Oplysningerne vi modtager i forbindelse med et udbud bliver behandlet fortroligt, og der udleveres eller offentliggøres ikke oplysninger, der har karakter af at være fortrolige. Såfremt ordregiver skulle modtage en anmodning om aktindsigt i en ansøgers/tilbudsgivers dokumenter, vil ordregiver foretage en høring af den berørte ansøger/tilbudsgiver, der herefter får mulighed for at angive, om dokumenterne indeholder oplysninger, der af forretningsmæssige hensyn ønskes undtaget fra aktindsigt.
Sidst opdateret:   21. februar 2017