Gå til resume Gå til indhold
 

Om konkurrencesager

Inden for konkurrenceområdet er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hovedopgave at håndhæve konkurrenceloven.

Her kan du læse mere om de forskellige typer af konkurrencesager, hvordan de typisk opstår og hvordan udviklingen i antallet af sager har været siden 2005.

Sådan opstår konkurrencesagerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får hvert år en række henvendelser om konkurrenceforhold fra virksomheder og borgere.

Derudover opsporer styrelsen selv konkurrencesager via markedsanalyser, dialog med markedets aktører og gennem samarbejde med andre konkurrencemyndigheder. Et af de midler, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bruger for at opspore sager, er at foretage uanmeldte kontrolbesøg.

Endelig behandler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også anmeldte fusioner samt anmodninger fra virksomheder, der ønsker fritagelse og ikke-indgrebserklæringer fra dele af konkurrenceloven.

Prioritering af konkurrencesager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger årligt over 100 sager om mulige overtrædelser af konkurrenceloven. Styrelsen træffer endelig afgørelse i omkring 50 sager om året, hvoraf ca. ti er rådssager.  

Når styrelsen vurderer, om den vil gå videre med en sag om en mulig overtrædelse af konkurrenceloven, gøres det ud fra følgende kriterier: 

 • Sagens alvor i forhold til overtrædelsen af konkurrenceloven 
 • Sagens forventede betydning for markedet, for konkurrencekulturen og for samfundsøkonomien som helhed 
 • Sagens principielle betydning, dvs. om sagen vedrører en problemstilling, der ikke tidligere er belyst i retspraksis 
 • Sagens forventede ressourceforbrug i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
De første tre kriterier drejer sig, om bevæggrunde for at gå videre med en sag, mens det sidste kriterium drejer sig om omkostninger, som er forbundet med at gå videre med en sag. Styrelsens prioritering i den konkrete sag beror på en samlet vurdering af ovenstående kriterier. 

Alle bevæggrunde behøver dog ikke at være til stede for at styrelsen går videre med en sag. Sidstnævnte kriterium er primært relevant, når sagen scorer relativt lavt på de tre første kriterier. I sådanne sager vil styrelsen særligt vurdere, om sagen kræver uforholdsmæssigt mange ressourcer i forhold til sagens økonomiske betydning, alvor, og principielle betydning. Vedrører en sag modsat en alvorlig overtrædelse med stor betydning for et marked, eller er den meget principiel, vil den som altovervejende udgangspunkt ikke blive lukket af ressourcemæssige årsager.

Læs mere om prioriteringen af opgaver

Typer af konkurrencesager

Der er forskellige instanser involveret i en konkurrencesag, afhængigt af overtrædelsens karakter.

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan påbyde virksomheder at ophæve aftaler eller ændre samhandelsvilkår, som er i strid med konkurrenceloven.
 • Konkurrencerådet behandler alle større og principielle overtrædelser af konkurrenceloven.
 • Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) får overdraget konkurrencesager, hvor overtrædelsen vurderes at være forsætlig eller groft uagtsom, og hvor der er - eller kan skaffes - klare beviser for overtrædelsen. SØIK efterforsker herefter sagen med henblik på at rejse tiltale om bødestraf ved domstolene.

Sanktioner for at overtræde konkurrenceloven

Pr. 1. marts 2013.

Virksomheder eller personer, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder konkurrenceloven, kan straffes med bøde. Når bøderne skal beregnes, tages der udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og varighed. For virksomheder skal der desuden tages hensyn til virksomhedens omsætning.

 • Overtrædelsens grovhed. Ved vurderingen af overtrædelsens grovhed sondres der mellem en mindre alvorlig, en alvorlig og en meget alvorlig overtrædelse.

  Grundbeløbet til en virksomhed for en mindre alvorlig overtrædelse bør ifølge bemærkningerne til loven være op til 4 mio. kr., grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse bør være fra 4 mio. kr. til 20 mio. kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig overtrædelse bør være fra 20 mio. kr. og opefter.

  Grundbeløbet til en person, der har begået en mindre alvorlig overtrædelse, bør ifølge bemærkningerne være på mindst 50.000 kr. Grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse bør være på mindst 100.000 kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig overtrædelse bør være på mindst 200.000 kr.
 • Overtrædelsens varighed. For både virksomheder og personer skal der sondres mellem en overtrædelse af kortere varighed (mindre end 1 år), af mellemlang varighed (1-5 år) og af lang varighed (over 5 år), hvor størrelsen af bøden stiger i takt med overtrædelsens varighed.

  En overtrædelse af kortere varighed medfører ikke et tillæg til det grundbeløb, der er fastlagt for overtrædelsens grovhed. En overtrædelse af mellemlang varighed medfører et tillæg på op til 50 procent af det grundbeløb, der fastsættes for overtrædelsens grovhed, og en overtrædelse af lang varighed medfører et tillæg på 10 procent for hvert år en overtrædelse har fundet sted og af det grundbeløb, der fastlægges for overtrædelsens grovhed.
 • Virksomheders omsætning. Ved udmålingen af en bøde til en virksomhed skal der derudover tages hensyn til virksomhedens omsætning. En bøde for en alvorlig og en meget alvorlig overtrædelse skal ifølge bemærkningerne til konkurrenceloven indebære en væsentlig omkostning for virksomheden i forhold til dens omsætning. Det er virksomhedens koncernomsætning, der skal tages i betragtning, og fra samtlige de varer og tjenesteydelser, som virksomheden producerer eller distribuerer.

Fængselsstraf

Hvis en virksomhed eller person har deltaget i et kartel, kan straffen stige fra bøde til fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Det forudsætter, at overtrædelsen af konkurrenceloven er sket med forsæt, og at den er grov beskaffenhed, navnlig på grund af overtrædelsens omfang eller de skadevirkninger, den er egnet til at medføre.

Hvis der er tale om særligt skærpende omstændigheder, og overtrædelsen er sket med forsæt, kan straffen for deltagelsen i et kartel stige til fængsel i op til seks år.

Bøder i konkurrencesager

Bøder udmålt af domstolene eller vedtaget af virksomheder siden strafferammen blev skærpet i 2002: 

 År Virksomhed  Bøde kr. 
% af omsætning 
Overtrædelse  Dom/
vedtagelse 
 2006 Arla  5.000.000 Alvorlig/misbrug Dom
 2007 Hempel  1.000.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser
Vedtagelse
 2007 Telemobilia  125.000 Ikke oplyst/
prisaftale 
Dom
 2007 Jockerprice  125.000 Alvorlig/
prisaftale 
Vedtagelse
 2007 Danske Kroer
og Hoteller
 400.000 Alvorlig/
forbud mod annoncering 
Dom
 2008 Lokalbankerne  4.000.000 Mindre alvorlig/
markedsdeling 
Vedtagelse
 2008 Valsemøllen  1.000.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser 
Vedtagelse
 2008 Nautisk udstyr  400.000 Meget alvorlig/
horisontal prisaftale
Vedtagelse
 2010 Dansk Juletræs-dyrkerforening  500.000 Ikke oplyst/
prisvejledning 
Dom
 2010 Danske
Busvognmænd
 500.000 Alvorlig/
prisvejledning 
Dom
 2010 Louis Poulsen  1.300.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser 
Bøde-
vedtagelse
 2010 Lise Aagaard
(troldekugler)
 600.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser 
Dom
 2010 Ticket to Heaven og
Bambino Børnetøj
 300.000 Meget alvorlig/
horisontal prisaftale 
Bøde-
vedtagelse
 2010 International Transport
Danmark (ITD)
 300.000 Alvorlig/
prisvejledning 
Bøde-
vedtagelse
 2011 Dansk Transport
og Logistik
 400.000 Alvorlig/
prisvejledning 
Dom
 2011 Dansk Kartoffel-
producentforening
 500.000 Alvorlig/
prisvejledning 
Dom
 2011 Danske Bedemænd  400.000 Begrænsning af
annoncering 
Bøde-
vedtagelse
 2012 Erik Jørgensen
Møbelfabrik A/S
 400.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser 
Dom
 2012 Miljølaboratorier  2 x 500.000 Alvorlig/
tilbudskoordinering
Dom
 2012 Danish Agro  50.000 Afgivelse af
mangelfulde oplysninger 

Bøde-
vedtagelse

 2013 BSH Hvidevarer  1.500.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser
Bøde-
vedtagelse
 2013    Miele  1.200.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser
Bøde-
vedtagelse
 2013 Køreskoler, Sorø  3 x 25.000 Ikke oplyst/
horisontal prisaftale
2 bøde-
vedtagelser
+ 1 dom
 2013 Georg Jensen  1.000.000

Alvorlig/
bindende videresalgspriser

Bøde-
vedtagelse
 2013 Unilever  1.500.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser
Bøde-vedtagelse
 2013 HG Agencies  40.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser
Bøde-vedtagelse
 2013 VILA  1.600.000

Alvorlig/
bindende videresalgspriser

Bøde-vedtagelse
 2013 Coss Aps
 100.000 Alvorlig/
bindende videresalgspriser
Bøde-vedtagelse
 2014 Køreskoler, Aalborg
 5 x 25.000 Ikke oplyst/
horisontal prisaftale
Bøde-vedtagelse
 2014 Witt Hvidevarer A/S  1.100.000 +
2 x 25.000 
Ikke oplyst/bindende videresalgspriser Bødevedtagelse
 2014 N. H. Hansen & Søn 2.200.000 +
2 x 25.000 
Ikke oplyst/tilbudskoordinering  Bødevedtagelse
 2014 Elindco Byggefirma A/S 10.000.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2014 Knud Toft Jensen Aps 42.900 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2014 BGB A/S 1.000.000 +
2 x 25.000
Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2014 ASON A/S 500.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2014 Enemærke & Petersen 1.000.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2014 Øens Murerfirma A/S 900.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2014 Karl A. Hansen Entreprise A/S 1.500.000 + 25.000  Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2014 Kjell Pedersen Entreprise A/S 450.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2014 Jakon A/S 4.500.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2014 Store-Hedebyg Entreprise A/S  500.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering Bødevedtagelse
 2015
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S 1.000.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse

 2015 Tømrermester Jim Jensen A/S 300.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse
 2015 Kjær & Lassen A/S 800.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse
 2015 Tømrermester N. A. Nielsen & Søn A/S 300.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse
 2015 Tømrer- og Snedkerfirmaet P. Winther Jespersen A/S 1.200.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse
 2015 Murerfirmaet P. Winther Jespersen A/S 580.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse
 2015 Variant A/S 400.000 Ikke oplyst/
Bindende videresalgspriser
Bødevedtagelse
 2015 ActionSportGames A/S 320.000 Ikke oplyst/
Bindende videresalgspriser
Bødevedtagelse
 2015  Plahn og Trier Tømrerfirma ApS 225.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse
 2015  Nehm & K. E. Byg  75.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse
 2015 E. K. Entreprise A/S 300.000 + 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse
 2015  Handelsselskabet af 4.7.2011 A/S (tidl. Axel Rasmussen & Søn A/S) 400.000  Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Dom
 2015  Dahl A/S (tidl. PPE Entreprise A/S) 500.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Dom
 2015  Juul & Nielsen A/S 1.500.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Dom (anket)
 2015  Ledende medarbejder hos Nisgaard A/S 25.000 Ikke oplyst/tilbudskoordinering
Bødevedtagelse

Udviklingen i konkurrencesager 2005-2015

Neden for er udviklingen i konkurrencesager fra 2005-2015 vist i tre figurer. Figurerne viser:

 • Antallet af anmeldelser til SØIK
 • Antallet af bøder
 • Antallet af større og principielle sager afgjort af Konkurrencerådet og andelen af større og principielle sager afgjort af Konkurrencerådet med effekt 
   

Udviklingen i antal anmeldelser til SØIK 2005-2015

Anmeldelser til Søik

Anmærkninger til figuren:

 • Nogle af sagerne vedrører sagskomplekser, det vil sige, at det vedrører flere virksomheder.
 • Der er en tidsmæssig forskydelse fra det tidspunkt, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmelder en sag til SØIK, og til en evt. bøde idømmes eller vedtages. Det skyldes, at SØIK skal efterforske sagen og evt. rejse tiltale, før en evt. bøde kan idømmes. En sag kan være anmeldt i ét år og først resultere i en bøde året efter eller senere.
 • Per 1/8 2014 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget en lille ændring i registreringstidspunktet for straffesager, der afsluttes med en bødevedtagelse i styrelsen. Det betyder, at tallene for enkelte år er ændret en smule i forhold til tidligere udmeldinger.
 • Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Se datagrundlag for figuren 

Udviklingen i antal bøder 2005-2015

Anmærkninger til figuren:

 • Nogle af sagerne vedrører sagskomplekser, det vil sige, at det vedrører flere virksomheder.
 • Figuren viser både bødedomme og bødevedtagelser.
 • En bødedom medregnes kun ved seneste retsinstans. Sager, der har været anket, optræder derfor kun én gang. Det betyder, at tallene kan ændres fra år til år i takt med, at en sag bevæger sig gennem retssystemet.
 • Per 1/8 2014 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget en lille ændring i regestreringstidspunktet for straffesager, der afsluttes med en bødevedtagelse i styrelsen. Det betyder, at tallene for enkelte år er ændret en smule i forhold til tidligere udmeldinger.

Se evt. fuld liste over domme i vores afgørelsesdatabase.

Udviklingen i antallet af større og principielle sager afgjort af Konkurrencerådet 2005-2015


Anmærkninger til figuren:

 • Nogle af sagerne vedrører sagskomplekser, det vil sige, at det vedrører flere virksomheder.
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser indgår ikke i opgørelsen
 • Afgørelser med effekt er bl.a. indgrebssager (fx påbudssager, forbudssager, tilsagnssager og fusioner med bindende tilsagn). Afgørelser med effekt er samtidig sager, der ikke er blevet omstødt af Konkurrenceankenævnet og domstolene.
 • Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Se datagrundlag for figuren

Ankesager

I perioden fra 2010-2015 har Konkurrenceankenævnet afsagt kendelse i 28 sager, hvor afgørelser fra Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været indbragt for nævnet. 
 • Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i 16 afgørelser, der vedrører formaliteter omkring en sag, blandt andet afslag på aktindsigt og opsættende virkning. Nævnet har givet fuldt eller delvist medhold i alle afgørelserne. Én sag er blevet hævet af klager. 
 • Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i 12 materielle afgørelser, der vedrører spørgsmål om overtrædelse af konkurrenceloven Nævnet har givet fuldt eller delvist medhold i alle afgørelserne.

Se ankestatistikken