Gå til resume Gå til indhold
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klagebehandling

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Forbrugerklagenævnet. Hertil kommer sekretariatsfunktion for Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Bedemandsbranchen samt Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

Klagebehandling er en vigtig del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde. Som en hovedopgave varetager styrelsens Center for Forbrugerrettigheder sekretariatsfunktionen for Forbrugerklagenævnet, mens Center for Stormrådet og private ankenævn varetager sekretariatsfunktionen for Ankenævn på Energiområdet (www.forbrug.dk) og Ankenævnet for Finansieringsselskaber (www.forbrug.dk)

I den forbindelse sagsbehandler styrelsens medarbejdere indkomne sager fra forbrugerne og forbereder sager til fremlæggelse på nævnsmøder. Derudover vejleder styrelsen forbrugere i sager, hvor forbrugeren har fået medhold i en ankenævnsafgørelse, men hvor den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen.

Center for Policy og lovforberedende arbejde besvarer også klager indgivet over sagsbehandlingen i et af de 19 private klage- eller ankenævn. Centret kan ikke udtale sig om afgørelser truffet i de private klage- eller ankenævn, men centret kan behandle klager over sagens behandling af nævnet, fx om parterne har været hørt, inden afgørelsen er truffet.