Gå til resume Gå til indhold

Afgørelser - El, gas, vand og varme

 • Levering af vand skete ikke til privat brug 24-06-2016

  Forbrugeren havde ved den beskrevne brug af bimåler givet den erhvervsdrivende føje til at tro, at levering af vand hertil angik levering af vand til erhvervsmæssig brug og ikke til privat brug.

 • Ejerforening var ikke forbruger 30-11-2015
  En ejerforening krævede tilbagebetaling fra et vandværk på grund af fejl på vandmåleren. Da ejerforeningen udlejede seks ud af otte lejligheder, og udlejningen var af et ikke ubetydelig omfang og varighed, kunne ejerforeningen ikke anses som forbruger. Idet der ikke var tale om en forbrugeraftale, havde Forbrugerklagenævnet ikke kompetence til at behandle sagen. 
 • Erstatning for vandudsivning i sommerhus 23-07-2015

  Et vandværk blev anset for en erhvervsdrivende. Forbrugeren kunne dog ikke kræve erstatning for vandudsivning i et sommerhus, da man ikke kunne forvente, at der blev ført tilsyn med sommerhuset på ejendoms-niveau.


 • Klage over størrelsen af et anlægsbidrag til en hovedledning i forbindelse med levering af vand 15-07-2014
  Et vandværk kan ikke uden den lokale kommunalbestyrelses godkendelse opkræve, hvad der ligger ud over det beløb, der fremgår af takstbladet.
 • Opkrævning for merforbrug af vand var delvist forældet 30-06-2011

  Forsyningsselskabets krav var delvist forældet, da selskabet havde haft kendskab til de omstændigheder, der begrundede kravet. Forbrugerne blev derfor fritaget for den del af opkrævningen, som lå længere end 3 år tilbage

 • Fortolkning af takstblad for levering af vand 25-03-2009

  Forbrugeren var berettiget til tilbagebetaling, da en naturlig fortolkning af den erhvervsdrivendes takstblad medførte, at der alene skulle betales vandafgift pr. måler opsat af den erhvervsdrivende – og ikke pr. boligenhed.

 • Afregning af unormalt højt vandforbrug 16-02-2007

  Vandværk havde ikke krav på fuld betaling for det registrerede forbrug, da det blev anset for overvejende sandsynligt, at måleren havde fejlregistreret forbruget

 • Markant højere vandforbrug efter montering af ny måler 16-02-2007

  Den nye måler viste et 6 gange større forbrug end i de foregående 19 år. Efter genudskiftning af måleren faldt forbruget. Da måleren var testet forkert, kunne kommunen kun opkræve betaling svarende til det gennemsnitlige tidligere forbrug

 • Vandforbrug var større end angivet 06-02-2006

  I en periode på ca. 10 år opgav forbrugeren kun 1/10 af det faktiske vandforbrug og blev derfor afkrævet for lidt i betaling af kommunen. Kommunens efterbetalingskrav var muligvis fortabt, og under alle omstændigheder var dele af efterbetalingskravet forældet.

 • Elselskabet betalte erstatning efter strømafbrydelse 31-12-2003

  Strømafbrydelser som følge af, at en snegl var trængt ind i et fordelerskab. Afbrydelsen blev anset som forsinkelse med levering af strøm. Erstatningsansvaret skulle bedømmes efter købelovens § 24. Tabsbegrænsningspligt og egen skyld/accept af risiko.

 • Fordeling af varmeudgifter 31-12-2002

  Et medlem af en ejerlejlighedsforening klagede over ejerlejlighedsforeningernes fordeling af varmeudgifterne samt over det firma, der foretog aflæsning af varmeforbruget. Nævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen

 • Afregning af vandforbrug 31-12-2001

  Vandværk skulle anerkende, at en forbruger, fra hvem vandværket ikke havde modtaget selvaflæsningskort til det fastsatte tidspunkt, og som derfor var blevet pålagt at betale et standardbeløb, var berettiget til at få efterreguleret betalingen, da det faktiske forbrug senere blev oplyst