Gå til resume Gå til indhold

Afgørelser - Computere mv

 • Forbrugeren kunne ikke kræve gratis reparation eller ombytning, da computerskærm ikke var mangelfuld 23-12-2016
  Forbrugeren opdagede en tordenflue midt i computerskærmen og klagede til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav og gjort gældende, at der er tale om en udefrakommende faktor.
 • Undersøgelsesgebyr var ikke urimeligt stort 08-06-2016

  Den erhvervsdrivendes servicevilkår var tilstrækkeligt klart formuleret, og det opkrævede undersøgelsesgebyr var ikke urimeligt stort, hvorfor der var indgået en bindende aftale om opkrævning af undersøgelsesgebyr.

 • Mangler ved en computer blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid 17-12-2014
  Forbrugeren kunne ophæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af computeren.
 • Den erhvervsdrivende havde ikke tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid 07-10-2014
  Forbrugeren kunne hæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af computeren. 
 • Mangler på en computer blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid 07-10-2014
  Forbrugeren kunne hæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, som forbrugeren havde haft af sin brug af computeren.
 • Mangler ved en computer blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid 07-10-2014
  Forbrugeren kunne hæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af computeren.
 • Forbruger blev fritaget for at betale undersøgelsesgebyr 10-03-2014

  Der var ikke mangler ved varen, men gebyret kunnet ikke anses for accepteret af forbrugeren ved indlevering af varen.

 • Forbruger kunne ikke få undersøgelsesgebyr tilbage 10-03-2014

  Der var ikke mangler ved varen og forbrugeren havde ved sin underskrift på indleveringssedlen accepteret undersøgelsesgebyret, som beløbsmæssigt ikke var urimeligt

 • Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende 29-11-2013
  Forbrugeren måtte have indset, at der var tale om en fejl, da han bestilte 5 computere, og da han fandt prisen via en prisportal og derfor var vidende om de øvrige udbyderes priser
 • Fortrydelse af køb via internettet 26-09-2013
  En computers originalemballage var ikke omfattet af kravet om tilbagegivelse i væsentlig samme stand. Forbrugeren kunne fortryde købet uden at returnere emballagen
 • Svag lyd fra computerhængsel var ikke en mangel 26-09-2013
  Lyden fra computerens hængsel skyldtes normalt slid og var af bagatelagtig karakter. Forbrugeren kunne ikke få medhold i sit krav om ophævelse
 • Forbruger kunne ikke få erstatning for mistet data 14-06-2012
  Den erhvervsdrivende burde have sikret sig forbrugerens samtykke til et indgreb, som kunne medføre sletning af data, men det var ikke påregneligt for den erhvervsdrivende, at der var omfattende og værdifulde data på computeren
 • Computer svarede ikke til det annoncerede 30-03-2012
  Computeren var mangelfuld, fordi forbrugeren havde modtaget vildledende oplysninger. Forbrugerne kunne ikke hæve købet, da der ikke var reklameret rettidigt
 • Køb af computer med Windows styresystem 23-12-2011
  Forbrugeren var ikke berettiget til tilbagebetaling af købesummen for styresystemet, da det af vilkåret for brug af softwaren klart fremgik, at muligheden for returnering af softwaren afhang af producentens returpolitik.
 • Køb af computer med Windows styresystem 23-12-2011
  Forbrugeren var ikke berettiget til at kræve købesummen retur for styresystemet fra sælgeren eller producenten, da forbrugeren ikke havde opfyldt betingelserne for producentens returpolitik, og da muligheden for returnering alene fremgik af licensvilkårene, som forbrugeren først modtog efter købets indgåelse.
 • Opdatering af spillekonsol fjernede ekstrafunktion 22-12-2011
  Spillekonsollen var ikke mangelfuld. Funktionen fremgik ikke af markedsføringsmaterialet, og den erhvervsdrivende havde ikke forsømt at give korrekte oplysninger inden købet
 • Køb af bærbar computer blev fortrudt efter opstart 28-10-2010

  Det var ikke åbenbart for forbrugeren, at salgsværdi blev formindsket ved aktivering af styresystemet. Fortrydelsesretten kunne derfor ikke indskrænkes i forretningsbetingelserne, og forbrugeren havde ret til at fortryde købet.

 • Køb af bærbar computer med svensk styresystem 28-10-2010

  Uanset hvem der havde indstillet computeren til svensk styresystem, var det ikke åbenbart for forbrugeren, at salgsværdien blev formindsket, da computeren blev taget i brug. Fortrydelsesretten kunne derfor ikke indskrænkes, og forbrugeren havde ret til at fortryde købet.

 • Fortrydelsesret ved køb af printer via internettet 14-12-2009

  Forbrugeren kunne stadig fortryde købet efter isætning af printerpatroner og afprøvning af printeren, da han ikke tilstrækkeligt tydeligt var gjort opmærksom på, at fortrydelsesretten bortfaldt ved isætning af printerpatroner.

 • Kvittering for køb af computer bortkommet 29-06-2009

  Vederlagsfri rettelse af software, kontoudskrift og den erhvervsdrivendes annonce med computerens pris og specifikationer var tilstrækkelig dokumentation for, at computeren var købt hos den erhvervsdrivende.

 • Manglende installationssoftware 06-05-2009

  Ved købet af en computer installeret med et gendannelsesprogram medfulgte ikke CD-/DVD-rom til eventuel geninstallering af styresystemet. Computeren blev ikke anset for mangelfuld.

 • Opdatering af grafikkortets drivere 30-09-2008

  Sælgeren havde ikke givet forbrugeren de nødvendige oplysninger om computerens vedligeholdelse, da det ikke var oplyst, hvor forbrugeren kunne finde driveropdateringer til grafikkortet.

 • Fortrydelsesret ved fjernsalg 17-12-2007

  En forbruger, der havde returneret en vare inden for 14-dages fristen, som led i et reklamationsforløb, havde efter omstændighederne ikke udnyttet fortrydelsesretten rettidigt, da han først påberåbte sig fortrydelsesretten efter udløbet af 14 dages fristen.

 • Momsrefusion 06-11-2007

  Den erhvervsdrivende blev pålagt at refundere forbrugeren momsbeløbet, da den købte vare skulle udføres til Bangladesh.

 • Computerdele beskadiget ved montering 19-10-2007
  Sælgeren havde i forbindelse med salg af meget sarte og komplicerede computerdele iagttaget sin oplysningspligt ved at oplyse, at produkterne kun bør monteres af professionelt personel med den fornødne kompetence.
 • En computer brød ned efter 16 måneder 19-10-2007

  Computeren blev anset for mangelfuld, selvom den egentlige fejlårsag ikke kunne konstateres. Der blev herved bl.a. lagt vægt på, at producenten, som var sælger, ikke havde udviklet fejldiagnosticeringsudstyr for produktet og ikke selv medvirkede til en afklaring af fejlårsagen.

 • Afhjælpning af fejl på computer 19-10-2007

  Da sælgeren ved køberens to første reklamationer havde henvist til producenten, fik producentens manglende afhjælpning virkning for sælgeren, og købet kunne hæves.

 • Forventning om gratis afhjælpning 19-10-2007

  En forbruger har som udgangspunkt en berettiget forventning om vederlagsfri afhjælpning, når der reklameres inden udløbet af købelovens 2-årige reklamationsfrist.

 • Fjernsalg fortrudt før afsendelse af varen 27-08-2007

  Ved fortrydelse af en fjernsalgsaftale indgået med en dansk erhvervsdrivende via en dansk hjemmeside var den erhvervsdrivende ikke berettiget til at tilbageholde et beløb til dækning af omkostninger ved returnering af varen til udlandet samt til administration og værdiforringelse af varen.

 • Forsendelsesomkostninger 20-08-2007

  En erhvervsdrivende måtte betale for forsendelse af en vare fra USA til Danmark i forbindelse med afhjælpning af mangler ved varen, uanset om købsaftalen var indgået i Danmark.

 • Undersøgelsesgebyr 13-08-2007

  Ved købsaftalens indgåelse havde forbrugeren accepteret salgsbetingelserne, hvoraf det fremgik, at der under visse omstændigheder kunne opkræves et undersøgelsesgebyr. Dette opfyldte ikke kravet om, at et undersøgelsesgebyr skal være udtrykkeligt aftalt.

 • Et afhjælpningsforsøg ikke udført inden rimelig tid 21-07-2007

  Strømforsyningen til en computer var defekt. Uanset om den erhvervsdrivende midt i reklamationsforløbet havde stillet en lånegenstand til køberens rådighed, var der ikke sket afhjælpning inden rimelig tid.

 • Brud på strømstik til bærbar computer 11-06-2007

  Det forhold, at en reparation af et beskadiget stik pga. computerens konstruktion kræver udskiftning af bundkortet, kunne ikke anses for en mangel. Forbrugerklagenævnet opfordrede sælgere af bærbare computere til at oplyse køberne om risikoen for beskadigelse af stik og konsekvenserne heraf.

 • Softwarefejl gjorde pc mangelfuld 11-06-2007

  En computer blev anset for mangelfuld, idet en driver ikke var opdateret efter anvisning fra producenten på leveringstidspunktet. Manglen blev ikke afhjulpet inden rimelig tid.

 • Bærbar computer med knækket bundkort 29-05-2007

  Reparationen af en bærbar computer, hvor strømstikket var knækket, blev dyr, da strømstikket var "knækket" af bundkortet. Forbrugeren fik ikke medhold, da det var mest sandsynligt, at der var tale om forkert håndtering.

 • Køb af pc hvor en del af de lovede RAM blev anvendt til grafikkortet 27-11-2006

  Det var ikke forkert at oplyse, at pc’en havde 265 MB RAM, da det måtte anses for almindeligt kendt, at en del af de angivne RAM anvendes til grafikkortet, når dette er en del af bundkortet.

 • Støv i computeren 27-11-2006

  En bærbar computer hørte op med at virke efter 9 måneders brug. Da forbrugeren ikke havde fået den fornødne vejledning om risikoen for støv, og hvordan problemet undgås, blev computeren anset for mangelfuld.

 • Dvd-brænder havde en anden fejl end den, der var klaget over 24-07-2006

  Den fejl, en forbruger specifikt havde klaget over, kunne ikke konstateres. Den erhvervsdrivende kunne derfor afværge forbrugerens krav om ophævelse ved at tilbyde ombytning.

 • Afhjælpning inden rimelig tid af fejl ved computer 30-06-2006

  Den erhvervsdrivende havde efter omstændighederne ret til at foretage et tredje afhjælpningsforsøg, da manglen havde været periodisk og meget vanskelig at finde.

 • Køb af computerskærm på internettet 30-06-2006

  Købet kunne fortrydes, selv om skærmen var afprøvet. Tvist om, hvorvidt skærmen var ridset allerede ved leveringen, måtte afgøres efter købelovens regler, hvorefter fejl, der viser sig inden 6 måneder efter leveringen, formodes at have været til stede på leveringstidspunktet.

 • Fejl ved computer ombyttet af garantigiver 31-01-2006

  Sælgeren hæftede kun for fejl, hvis såvel den oprindeligt leverede computer som den ombyttede computer havde været behæftet med en oprindelig mangel.

 • Batteri i bærbar computer kollapsede efter 8 måneder 15-11-2005

  Ukorrekt opladning og brug var formentlig årsag til, at batteriet kollapsede. Da sælgeren ikke havde givet de nødvendige oplysninger om brug og vedligeholdelse af batteriet, blev computeren anset for mangelfuld.

 • Garantikrav kunne kun rettes mod producenten 15-09-2005

  Det var ikke bevist, at en lommecomputer var mangelfuld. Den erhvervsdrivende, der havde solgt computeren uden at henvise til producentens garanti, kunne efter omstændighederne ikke pålægges at videresende computeren til producenten.

 • Revner i backcover på bærbar computer 07-09-2005

  Da det ikke var muligt at afhjælpe manglen, kunne forbrugeren ikke hæve i medfør af § 78, stk. 4. Da computeren i kraft af den erhvervsdrivendes tidligere reparationer, havde været anvendelig i en væsentlig del af dens forventede brugsperiode, ansås manglen ikke for væsentlig.

 • Køb af computer sammensat efter forbrugerens ønske 07-09-2005

  Køb via internettet af computer sammensat efter forbrugerens ønske kunne ikke karakteriseres som et bestillingskøb (tilvirkningskøb) efter forbrugeraftaleloven.

 • Reklamation behandlet som forsikringssag 09-06-2005

  Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at behandle forbrugerens reklamation over fejl på en bærbar computer som en forsikringssag og opkræve selvrisiko.

 • Produktnøgle til styresystem var bortkommet 09-06-2005

  En computer blev anset for mangelfuld, da sælgeren ikke havde oplyst, at produktnøglen ikke, som anbefalet af producenten, var påklæbet computeren men lå løst blandt de papirer, der fulgte med ved købet.

 • Køb af computer var ikke et forbrugerkøb 27-05-2005

  Forbrugerklagenævnet kunne ikke behandle en tvist mellem en forbruger og en sælger, da forbrugeren havde ladet en virksomhed købe computeren i virksomhedens eget navn via sælgerens storkundeafdeling.

 • Ikke krav på betaling for fejlsøgning og udskiftning af bundkort 14-03-2005

  Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at kræve betaling for fejlsøgning og udskiftning af mangelfuldt bundkort, som var købt hos den erhvervsdrivende, selvom forbrugeren havde returneret bundkortet monteret i komplet pc.

 • Krav på ombytning af printer med defekt printhoved 14-03-2005

  Ombytning var ikke forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, da manglen opstod efter kort tid, da der ikke var tilbudt en låneprinter, og da printeren kunne gensælges med et mindre tab efter istandsættelse.

 • Køb af wireless access point 14-03-2005

  Det ansås ikke for forventeligt, at en access point alene var kompatibel med netværkskort fra samme producent. Sælgeren burde ved købet have vejledt forbrugeren herom.

 • Køb af computer med 2 års garanti 25-11-2004

  Det var urimeligt at afvise at reparere en computer under en garanti, fordi forbrugeren ikke ved udfyldelse af en blanket havde tilmeldt sig garantien.

 • Forkert pris i et tilbud på en hjemmeside 26-08-2004

  Et tilbud på en hjemmeside er bindende. Den erhvervsdrivende kunne godt anføre, at tilbuddet ikke var bindende, og at bekræftelsen ikke skulle opfattes som en accept, men forbeholdet dækkede kun den første bekræftelse.

 • Ret til penge tilbage efter flere reparationer 22-01-2004

  Køb af computer. Efter at have afhjulpet mangler to gange og efter en gang at have forsøgt afhjælpning af en ny mangel tilbød den erhvervsdrivende ombytning. Da manglen ikke var afhjulpet inden rimelig tid, kunne forbrugeren afvise tilbuddet om ombytning og i stedet hæve købet.

 • Forkert pris bandt ikke erhvervsdrivende 31-12-2003

  Et elektronisk nyhedsbrev - stilet til en forbrugers e-mailadresse - indeholdt en forkert oplysning om prisen for et kamera. Den rigtige pris fremgik imidlertid af den erhvervsdrivendes hjemmeside, hvortil der var et link fra nyhedsbrevet. Nævnets flertal fandt, at oplysninger i et nyhedsbrev, stilet til en bred gruppe af modtagere, hvor der ikke var en direkte bestillingsfacilitet, ikke var at betragte som et bindende tilbud, men blot som opfordring til at gøre tilbud.

 • Harddisken blev slettet under reparation 31-12-2003

  Reparation af computer. Harddiskens data blev slettet under reparation. Forbrugeren kunne ikke kræve erstatning, allerede fordi reparatøren havde taget et gyldigt forbehold for tab af data.

 • Udlevering af købskvittering og garantibevis 31-12-2003

  Ved køb af computermonitor kunne forbrugeren forlange at få en købskvittering og et garantibevis udleveret.

 • Pixelfejl var ikke en mangel 31-12-2003

  En TFT-farveskærm med to pixelfejl blev ikke anset for mangelfuld.

 • Forkert monteret RAM-modul 31-12-2003

  Et RAM-modul blev beskadiget som følge af fejlmontering. Forbrugeren havde ikke krav på gratis afhjælpning. Den erhvervsdrivende havde dog ikke været berettiget til at kræve et undersøgelsesgebyr, da skaden kunne ses med det blotte øje. Aftalelovens § 38c.

 • Afhjælpning af mangel 31-12-2002

  I det første halve år efter køb af en computer, viste der sig 3 forskellige mangler. Da den erhvervsdrivende ikke afhjalp den tredje fejl med det samme, var afhjælpning ikke sket inden rimelig tid, og forbrugeren kunne hæve købet.

 • Ødelagt coating på computerskærm 31-12-2002

  Kort tid efter købet af en computerskærm begyndte coatingen at forsvinde. Reklamationen blev afvist under henvisning til, at skaden var selvforskyldt. Årsagen til beskadigelsen af skærmens overflade kunne ikke klarlægges, men skærmen var mangelfuld som følge af utilstrækkelig brugsanvisning vedrørende renholdelse. Forbrugeren havde imidlertid ikke godtgjort, at han havde reklameret inden rimelig tid.

 • Erstatningsansvar for slettede data 31-12-2002

  I forbindelse med reparation af en forbrugers pc blev et særligt program til bevarelse af data slettet sammen med alle forbrugerens øvrige data. Da sletningen kunne have været undgået, blev den erhvervsdrivende og dennes reparatør fundet erstatningsansvarlige, ligesom forbrugeren fik vederlaget for reparationen refunderet.

 • Fortrydelsesret ved fjernsalg 31-12-2002

  Fjernsalg. En forbruger kunne udnytte sin fortrydelsesret, selvom printeren var blevet afprøvet inden returneringen, idet det ikke var åbenbart, at afprøvning formindskede varens salgsværdi.

 • Forbruger tabte hæveret 31-12-2002

  Da købet af en computer ikke kunne finansieres af et finansieringsselskab som aftalt med sælgeren, havde forbrugeren som udgangspunkt ret til at hæve købet. Forbrugeren havde imidlertid fortabt denne beføjelse, fordi han med kendskab til misligholdelsen fortsatte med at bruge computeren. Lånekøbsaftalen skulle derfor opfyldes in natura, dvs. afvikles overfor sælgeren på samme betingelser, som ville have været gældende, hvis kreditaftalen med finansieringsselskabet var blevet fastholdt.

 • Ikke bindende tilbud 31-12-2002

  Køb i en internetbutik. Der var ikke indgået en bindende aftale om køb af en harddisk, da det i umiddelbar tilknytning til tilbuddet – og forinden bestillingen var gennemført – blev oplyst, at der ikke var tale om et bindende tilbud.

 • Manglende installationssoftware 31-12-2002

  En computer blev anset for mangelfuld, idet der ikke medfulgte en cd-rom til eventuel geninstallering af styresystem.

 • Forkert pris på internettet 31-12-2002

  Aftaleindgåelse via internettet. Forkert prisoplysning. Da der var indgået en bindende aftale, skulle den erhvervsdrivende enten levere den omhandlede printer til den aftalte pris eller betale forbrugeren differencen mellem den aftale pris og den pris, som ifølge den erhvervsdrivende var den rigtige.

 • Mangelfuld processor 31-12-2002

  En forbruger havde købt forskellige computerdele via internettet, herunder en køler og en processor. Processoren blev beskadiget ved forbrugerens montering af køleren. Da sælgeren ikke inden indgåelse af aftalen havde gjort kunden opmærksom på, at der var tale om et særdeles kompliceret produkt, der var uegnet til salg til forbrugere og andre uden særlig erfaring og viden om produktet, blev processoren anset for mangelfuld.

 • Nedbrændt processor var erhvervsdrivendes ansvar 31-12-2002

  En processor brændte ned som følge af ”overclocking” af systemkortet. Det påhvilede den erhvervsdrivende at godtgøre, at ændringerne i BIOS-opsætningen var foretaget, mens systemkortet var i forbrugerens besiddelse. Købelovens § 77a.

 • Sælger kunne ikke kræve undersøgelsesgebyr 31-12-2002

  Sælgeren kunne ikke kræve undersøgelsesgebyr, da han ikke havde bevist, at varen ved indleveringen var mangelfri, og at det var aftalt, at forbrugeren skulle betale et gebyr, hvis sælgeren ikke kunne finde fejl ved varen. Uberettiget tilbageholdelse af varen medførte at forbrugeren kunne hæve.

 • Computer solgt videre 31-12-2001

  Mangelsindsigelser ved køb af pc. En efterfølgende køber får ikke bedre ret over for den erhvervsdrivende, end den oprindelige køber havde.

 • Utilstrækkelig oplysning om fortrydelsesret 01-01-0001

  Det var ikke tilstrækkeligt at give information om fortrydelsesretten til sidst i et omfattende sæt af salgsbetingelser skrevet som almindelig tekst og uden nogen form for fremhævelse.